Wśród procedowanych przepisów Polskiego Ładu można znaleźć przepis, który w istotny sposób odciąży przedsiębiorców dokonujących transakcji z zagranicznymi kontrahentami.

 

Polski Ład wprowadza szereg rewolucyjnych zmian w podatku CIT. Wśród proponowanych zmian uwzględniono również przepis mający uprościć formalności związane ze stosowaniem przepisów o podatku u źródła poprzez umożliwienie korzystania z kopii certyfikatów rezydencji w stosunkowo szerokim zakresie.

Dotychczasowe przepisy ustawy o CIT zasadniczo dopuszczały korzystanie z kopii certyfikatu rezydencji w celu zastosowania preferencyjnego reżimu podatku u źródła, przykładowo w celu odstąpienia od poboru podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wyłącznie dla płatności za tzw. usługi niematerialne oraz do wysokości 10 000 zł wypłaconych należności na rzecz danego podmiotu w ciągu roku kalendarzowego.

Jednocześnie, przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, wprowadziły na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii oraz przez 2 miesiące po ich odwołaniu możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji niezależnie od charakteru transakcji, w związku z którą płatność jest dokonywana, a także niezależnie od kwoty płatności wypłaconych kontrahentowi w ciągu roku kalendarzowego. Podtrzymany został warunek zastosowania ułatwienia pod warunkiem, że informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Jak wynika z aktualnie procedowanego projektu zmian w przepisach podatkowych  - tzw. Polskiego Ładu – planowane jest przyjęcie w ustawie o CIT modelu obowiązującego w czasie pandemii na stałe. Kopie certyfikatów rezydencji mogłyby być zatem wykorzystywane w relatywnie szerokim zakresie również po upływie okresu przewidzianego w ramach Tarczy Antykryzysowej.

 

Nasza ocena proponowanego rozwiązania

Wprowadzenie możliwości posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji bez limitu kwotowego w stałej perspektywie jest bardzo korzystną zmianą z perspektywy polskich przedsiębiorców. Dla wielu jednostek uczestnictwo w międzynarodowych transakcjach jest kluczowe z punktu widzenia ich modelu biznesowego, a konieczność pozyskania oryginału certyfikatu rezydencji wiąże się niekiedy z trudnościami natury administracyjnej i biznesowej. 

Jednocześnie zmiana nie powinna wiązać się z istotnym ryzykiem po stronie fiskusa, biorąc pod uwagę wprowadzony w ostatnich latach wymóg weryfikacji kontrahentów w ramach tzw. należytej staranności oraz zastrzeżenie korzystania z kopii pod warunkiem braku wątpliwości co do jego zgodności ze stanem faktycznym. Możliwość wykorzystania ułatwienia niezgodnie z jego celem została zatem w znacznym stopniu ograniczona.