Planowane zmiany w ramach wdrożenia Polskiego Ładu mają również dotyczyć kwestii raportowania. 

 

W szczególności w projekcie ustawy dla podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą pojawia się obowiązek prowadzenia ksiąg, ksiąg rachunkowych i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu programów komputerowych.

Co więcej, podmioty te mają być obowiązane przesyłać do urzędu skarbowego te księgi i ewidencję miesięcznie lub kwartalnie (w zależności od sposobu ustalania zaliczek na podatek) oraz po zakończeniu roku podatkowego w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy. Obowiązek ten ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. 

Ciekawe jest to, że projekt w odniesieniu do podatników CIT nieco odmiennie sformułował obowiązki raportowania w zakresie ksiąg. Przede wszystkim w ich przypadku ustawodawca wspomina jedynie o księgach rachunkowych (lub ewidencji przychodów i kosztów), nie wskazując bezpośrednio ewidencji środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych (WNiP). Ponadto, podatnicy ci będą obowiązani przesyłać tę strukturę po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do upływu terminu określonego dla złożenia zeznania za dany rok podatkowy począwszy od rozliczeń za 2023 r.

W praktyce może to oznaczać, że struktura JPK KR, która choć wdrożona w wielu przedsiębiorstwach, do tej pory była generowana wyłącznie na żądanie władz skarbowych, zyska na znaczeniu.Jednocześnie powstaje pytanie o różnice w zakresie danych, które mają podlegać raportowaniu przez obie grupy podatników. Czy pominięcie ewidencji środków trwałych w przypadku zakresu danych raportowanych przez podatników CIT było celowe? 

Należy tu zauważyć, że dla obu grup podatników projekt ustawy pozostawia Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych prawo do określenia zakresu dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi i ewidencję oraz sposób ich wykazywania w tych księgach i ewidencji). Niewykluczone zatem, że zakres danych podlegających raportowaniu może ulec rozszerzeniu również w przypadku podatników CIT. 

Tymczasem w przypadku tej grupy podatników warto skupić się na weryfikacji, czy wdrożone rozwiązania do raportowania JPK KR spełniają obecnie obowiązujące wymogi. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na poprawność techniczną, ale i merytoryczną danych podlegających raportowaniu.

Niewątpliwie jednak zapowiadana zmiana pokazuje, że ewidencja środków trwałych może być jednym z obszarów, które w przyszłości za sprawą raportowania w formie elektronicznej będą również mogły podlegać automatycznej weryfikacji przez organy podatkowe (czy to jako odrębna forma raportowania, czy też w ramach istniejących już struktur JPK).