English

 

W opublikowanym projekcie ustawy zawierającym szereg rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu znalazły się również nowe propozycje dotyczące  dalszej digitalizacji w  komunikacji między podatnikami a organami skarbowymi. 

 

Zgodnie z projektowanymi przepisami, podmioty prowadzące działalność gospodarczą będą zobowiązane do prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ksiąg rachunkowych, podatkowej ewidencji przychodów i rozchodów oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Dodatkowo wskazane podmioty będą zobowiązane do okresowego przesyłania tych danych organom podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Powyższy obowiązek będzie dotyczyć zarówno podatników podatku dochodowego od osób prawnych (“CIT”), jak również podatku dochodowego od osób fizycznych (“PIT”) prowadzących działalność gospodarczą, w tym opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

  • Podatnicy CIT będą przesyłać księgi i ww. ewidencje raz w roku, w terminie złożenia zeznania za dany rok podatkowy;
  • Podatnicy PIT, w tym opodatkowani ryczałtem oprócz analogicznego obowiązku przesyłania danych podatkowych raz do roku będą musieli dodatkowo przesyłać księgi i ewidencje miesięcznie lub kwartalnie, w zależności od częstotliwości rozliczania zaliczek na PIT lub ryczałtu, do 20. dnia następnego miesiąca. 

Przepisy te wchodzą w życie 1 stycznia 2023 r. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy, poszerzenie zakresu danych udostępnianych administracji skarbowej ma na celu:

  • zmniejszenie uciążliwości prowadzonych kontroli oraz zwiększenie ich efektywność dzięki umożliwieniu zdalnego zweryfikowania przez organy prawidłowości rozliczeń w zakresie podatku dochodowego, oraz
  • pozwolenie na podjęcie działań zmierzających do udostępnienia przedsiębiorcom usługi Twój e-PIT/e-CIT czyli przygotowania wstępnych zeznań w zakresie podatków dochodowych.

W naszej ocenie proponowane poszerzenie obowiązków sprawozdawczych wpisuje się w trend pozyskiwania przez Ministerstwo Finansów szerokiego strumienia danych od podatników na potrzeby prowadzonych analiz, podobnie jak miało to miejsce w przypadku JPK_VAT / JPK_V7

Pewne wątpliwości budzi jednak przewidziana w projekcie przepisów delegacja do wydania przez ministra rozporządzenia poszerzającego ten i tak dość szeroki zakres o dodatkowe dane, o które należy uzupełnić księgi i ewidencje podlegające przekazaniu przez podatnika. 

Można przypuszczać, że struktura logiczna na potrzeby przesyłania ksiąg i ewidencji będzie oparta na funkcjonującej obecnie strukturze JPK-KR (czy odpowiednio JPK_PKPIR oraz JPK_EWP), choć prawdopodobnie zostanie ona dostosowana do planowanego poszerzonego zakresu raportowanych danych. 

Ponadto, w kontekście proponowanych przepisów dotyczących wprowadzenia grup VAT przewidziano także dodatkową, uproszczoną ewidencję transakcji między podmiotami w ramach grupy VAT. W związku z tym systemy IT w działach księgowych i podatkowych spółek, które planują utworzyć grupę VAT będą musiały zostać dostosowane do proponowanej zmiany.

W toku dalszych prac nad omawianymi przepisami spodziewamy się uszczegółowienia proponowanych zmian, w tym zwłaszcza publikacji struktur logicznych na potrzeby przekazywanych ksiąg i ewidencji. 

Śledzimy na bieżąco postępy w tym zakresie, zaś o wszystkich zmianach będziemy Państwa informować. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.