Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym, tzw. “Polskim Ładzie” w styczniu 2022 roku, pojawi się nowa ulga podatkowa dla firm ponoszących wydatki na sponsoring lub, szerzej, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

 

Nowe rozwiązanie, jakim jest ulga CSR, co do zasady będzie przeznaczona dla wszystkich przedsiębiorców. Będą oni mogli odliczyć od podstawy opodatkowania dodatkowo 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność: sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Oznacza to, że podatnik, który spełni określone w ustawie warunki, będzie mógł odliczyć łącznie 150 proc. poniesionych kosztów - przy czym, 100 proc. będzie standardowo zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a następnie 50 proc. tych samych kosztów zostanie ponownie odliczone od podstawy opodatkowania. Ulga będzie odliczana maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Nowa preferencja, podobnie jak funkcjonująca już od kilku lat ulga na badania i rozwój, będzie odliczana w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty.

Za koszty kwalifikowane będzie można uznać m.in.:

  • zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (przykładowe koszty za uzasadnieniem do ustawy)
  • finansowanie stypendium sportowego.
  • koszty poniesione również na imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową.
  • koszty poniesione na rzecz instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
  • koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce albo w sporcie oraz na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.

Odliczeniu będą podlegały koszty, które nie zostały podatnikowi zwrócone w jakikolwiek sposób lub nie zostały wcześniej odliczone od dochodu. Ulga będzie odliczana w zeznaniu rocznym, przy czym będą również wykazywane poniesione koszty uwzględnione w uldze podatkowej.

Korzyścią dla podatnika będzie to, że oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do KUP, będzie miał prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. 

 

Kwestia darowizn

Warunkiem potrącenia od przychodu wydatków na sport, kulturę i naukę jest wzajemność świadczeń. Jeżeli firma jedynie wpłaci pieniądze, aby wesprzeć dany klub sportowy, to zostanie to potraktowane jako darowizna. Ta natomiast nie może być ujęta w kosztach uzyskania przychodu (na darowizny przysługuje odrębne odliczenie przewidziane w ustawach o PIT i CIT). Inaczej będzie, gdy firma zasponsoruje klub piłkarski, ale w zamian na trybunach i koszulkach pojawia się jej logo. Wówczas można uznać, że wydatek miał na celu osiągnięcie przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów – jako wydatek na cele reklamowe, promocyjne. Istotne jest tylko, aby w tym zakresie podpisać umowę sponsoringową i jej przestrzegać.

Przykład liczbowy

Jeśli przedsiębiorca zainwestuje w działalność CSR 1 mln PLN(i płaci podatek w wysokości 19%), ulga podatkowa pozwoli mu odzyskać 95 tys. PLN

(1 mln PLN x 50% x 19% podatek = 95 tys. PLN)

Przy czym kwota wydatków poniesionych na ulgę CSR nie może przekroczyć wysokości osiągniętego dochodu z innych źródeł przychodu niż z zysków kapitałowych.

Już teraz podatnicy ponoszący wydatki, które znajdują się w katalogu kosztów kwalifikowanych powinni zastanowić się nad dokonaniem wstępnej analizy zawartych umów związanych z działalnością CSR, a także przyjrzeć się ponoszonym kosztom ponoszonym na kulturę bądź wydatki związane ze sportem tj. zakup sprzętu sportowego czy organizację imprez sportowych.