Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

26 lipca 2021 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie konsultacji dotyczących projektu “Polski Ład”, który ma wprowadzić, między innymi, zupełnie nowe ulgi w podatkach dochodowych, tj. ulgi na innowacyjnych pracowników, prototypy, robotyzację a także ma zwiększyć limity odliczeń w uldze B+R. Zaproponowane także możliwość symultanicznego korzystania z IP Box i ulgi B+R.

 

Ulga na robotyzację

Opublikowany projekt zakłada możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Za koszty poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych:

  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych,
  • maszyn i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo stanowisk pracy
    i ergonomię,
  • maszyn do zdalnego zarządzania, diagnozowania robotów przemysłowych,
  • urządzeń do interakcji między człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych.

Odliczenie ma objąć również koszty poniesione na nabycie urządzeń peryferyjnych, a także wartości niematerialnych i prawnych dotyczących robotyzacji w latach 2022-2026.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Podmioty prowadzące działalność B+R oraz będące płatnikami PIT mają mieć prawo do odliczania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód, od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.

Odliczenie ma przysługiwać w stosunku do osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, a także praw autorskich i ma być ograniczone do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działalności B+R. Przez bezpośrednie zaangażowanie rozumiane ma być uczestnictwo w B+R  przez co najmniej 50% czasu pracy danego pracownika w danym miesiącu.

 

Ulga na prototyp

Planowana ulga ma umożliwić także dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:

  • produkcję próbną nowego produktu rozumianą jako etap rozruchu technologicznego produkcji, który ma na celu przetestowanie i wypróbowanie w praktyce nowego produktu przed rozpoczęciem produkcji,
  • wprowadzenie nowego produktu na rynek, oznaczającego działania mające na celu spełnienie wszelkich niezbędnych wymagań formalnych do jego wprowadzenia (uzyskanie certyfikatów i zezwoleń) przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży.

Odliczenie ma być limitowane do wybranych kategorii kosztów, obejmujących m.in. nabycie nowych środków trwałych lub ich ulepszenie, zużycie, a także kosztów badań, ekspertyz i certyfikacji.

Analogicznie jak w uldze B+R ulga na prototyp pozwala na odliczenie wydatków faktycznie poniesionych w danym roku podatkowym, jednocześnie niezwróconych podatnikowi w żadnej formie. Kwoty odliczenia nie mogą być też uprzednio odliczone od podstawy opodatkowania. 

 

Wyższe limity w uldze B+R

Zgodnie z projektem od 2022 r. limity odliczeń dla centrów badawczo-rozwojowych mają wzrosnąć do 200%, a dla pozostałych przedsiębiorców  do 200% w przypadku wynagrodzeń pracowników oraz kosztów umów cywilnoprawnych.

 

Symultaniczność ulgi B+R oraz IP Box

Rozwiązanie ma umożliwić odliczenie ulgi B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przy czym ma być ograniczone do kosztów poniesionych na prace B+R bezpośrednio dotyczące prawa, z którego podatnik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu stawką 5%.

 

Status projektu

Ministerstwo ogłosiło projekt przepisów. Wejście w życie nowych ulg planowane jest na 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące proponowanego systemu ulg