23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. “Polski Ład”). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. wprowadzając gruntowne zmiany w systemie podatkowym, w tym również nowe ulgi podatkowe.

 

Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę poszczególnych ulg podatkowych, wraz z kalkulatorem pozwalającym na wstępne oszacowanie możliwych do osiągnięcia oszczędności podatkowych.

Poszerzona Ulga B+R

Ustawa wprowadza dla podatników posiadających status CBR możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych do 200% poniesionych kosztów

Z kolei podatnicy nieposiadający statusu CBR będą mogli wciąż odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane w wysokości 100%. Przy czym projektowane rozwiązanie wprowadza możliwość odliczenia również przez nich 200% kosztów wynagrodzeń.

 

Ulga na innowacyjnych pracowników

Podmioty prowadzące działalność B+R oraz będące płatnikami PIT mają mieć prawo do odliczania kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R, nieodliczonych w roku wcześniejszym ze względu na stratę lub niewystarczający dochód, od zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe.

Odliczenie ma przysługiwać w stosunku do osób uzyskujących wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, a także praw autorskich i ma być ograniczone do osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działalności B+R. 

 

Ulga na robotyzację

Ulga zakłada możliwość odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Za koszty poniesione na robotyzację uznaje się koszty nabycia fabrycznie nowych robotów, maszyn i urządzeń peryferyjnych, wraz z kosztem nabycia oprogramowania i szkoleń dla pracowników.

Odliczenie będzie przysługiwać w latach 2022-2026 dla odpisów amortyzacyjnych. 

 

Ulga na prototyp

Ulga ma umożliwić dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym 30% kosztów poniesionych przez podatników prowadzących działalność B+R na:

  • produkcję próbną nowego produktu ,
  • wprowadzenie nowego produktu na rynek, w tym uzyskanie certyfikatów i zezwoleń.

 

Ulga na ekspansję

Ulga zakłada możliwość odliczenia do 1 mln PLN kosztów poniesionych na wydatki związane z ekspansją. Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione na:

  • uczestnictwo w targach,
  • działań promocyjno-informacyjnych,
  • dostosowania opakowań.

 

Ulga na IPO

Ulga jest przeznaczona dla polskich rezydentów podatkowych zamierzających wyemitować akcje w pierwszej ofercie publicznej, upubliczniając spółkę przez wprowadzenie jej akcji do obrotu giełdowego. W ramach ulgi będzie można odliczyć:

  • wydatki na przygotowanie prospektu w wysokości 150% kosztów,
  • usługi doradcze, prawne i finansowe, na które będzie można odliczyć 50%, z maksymalnym limitem 50.000 zł netto.

 

Ulga na CSR

Ulga przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców ponoszących wydatki w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50% kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturową oraz szkolnictwo wyższe i naukę. 

 

Symultaniczność ulgi B+R oraz IP Box

Rozwiązanie ma umożliwić odliczenie ulgi B+R od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przy czym ma być ograniczone do kosztów poniesionych na prace B+R bezpośrednio dotyczące prawa, z którego podatnik uzyskał dochód podlegający opodatkowaniu stawką 5%.

 

Podsumowanie

Powyższe opracowanie sporządziliśmy na podstawie podpisanej nowelizacji w zakresie ulg podatkowych. W przypadku kolejnych zmian legislacyjnych w powyższym zakresie, będziemy na bieżąco aktualizować zamieszczone informacje. Mamy nadzieję, że powyższe podsumowanie pomoże Państwu lepiej zrozumieć konstrukcję ulg, a także oszacować wpływ podpisanej nowelizacji na Państwa działalność. Zachęcamy także do skorzystania z opracowanego przez nas kalkulatora ulg podatkowych wprowadzanych Polskim Ładem.

Jeżeli pojawiłyby się z Państwa strony jakiekolwiek pytania w zakresie ulg podatkowych, zachęcamy do kontaktu.