* }

Dyrektor KIS potwierdza możliwość stosowania podejścia look-through przy stosowaniu zwolnienia dywidendowego

14 czerwca 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, która w przełomowy sposób podchodzi do zastosowania zwolnienia od podatku do dywidendy przewidzianego w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT. Wskazał on w niej, że nawet jeżeli bezpośredni odbiorca dywidendy nie jest jej rzeczywistym odbiorcą, to możliwe jest zastosowanie tzw. podejścia look-through i zastosowanie zwolnienia ze względu na fakt, że rzeczywisty beneficjent spełnia jego warunki.

Przedłużenie stosowania oświadczeń WH-OSC - projekt rozporządzenia

Dnia 1 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie zmienia terminy ważności złożonych oświadczeń WH-OSC oraz WH-OSP celem zastosowania preferencji w podatku u źródła (WHT) po przekroczeniu kwoty 2 mln PLN w roku i nie stosowania mechanizmu pay & refund (MPR).

Odroczenie obowiązków dot. niektórych płatników podatku u źródła do 31 grudnia 2022 r.

Dnia 14 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa projekty rozporządzeń dotyczące odroczenia nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT i PIT do dnia 31 grudnia 2022 r. Projektowane rozporządzenia przewidują zawieszenie obowiązku stosowania mechanizmu pay&refund dla płatności powyżej 2 mln zł w roku podatkowym tylko w stosunku do specyficznej grupy płatników technicznych.

Należyta staranność w zakresie podatku u źródła - "ostrzeżenia" wysyłane do płatników

Chociaż wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów ponownie przesunie termin wejścia w życie przepisów dotyczących nowego mechanizmu poboru podatku u źródła do końca 2021 r., to urzędy skarbowe już teraz podejmują działania mające na celu ostrzeganie podmiotów dokonujących wypłat należności za granicę o konieczności przestrzegania regulacji w kontekście dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania preferencyjnej stawki WHT.

Strategia Komisji Europejskiej dotycząca opodatkowania działalności gospodarczej

18 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat zawierający m.in. strategię podatkową UE na najbliższe 2 lata (Business Taxation for the 21st Century). Celem KE jest stworzenie sprawiedliwego i stabilnego otoczenia biznesowego, które przyczyni się do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE, sprzyjającego tworzeniu licznych miejsc pracy.

Komisja Europejska chce ujednolicić system ulg w podatku u źródła

24 września 2020 r. Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania w sprawie Unii Rynków Kapitałowych. 10 Działanie zakłada wdrożenie ogólnounijnego mechanizmu w systemie ulg w podatku u źródła (WHT). Komisja ma przedstawić wniosek legislacyjny w czwartym kwartale 2022 r. Wdrożenie planu może wywołać korzystne dla podatników zmiany w polskich regulacjach w zakresie podatku u źródła.

Zmiany dotyczace wazności certyfikatow rezydencji wprowadzone przez Tarcze Antykryzysowa 4.0

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID­­‑19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID­­‑19 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 4.0), wprowadzająca jednocześnie zmiany w zakresie ważności certyfikatów rezydencji.

Korzystanie z usług hostingu nie wchodzi w zakres użytkowania urządzenia przemysłowego

Komputery i serwery, za pomocą których świadczona jest usługa hostingu nie mogą być automatyczne klasyfikowane jako urządzenia przemysłowe. Wobec tego usługi polegające na udostępnianiu sieciowej przestrzeni dyskowej dla pracowników banku oraz usługi udostępniania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby portalu do pracy wspólnej użytkowników nie mieszczą się w katalogu świadczeń zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o CIT.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła

W dniu 19 czerwca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła. Dokument obejmuje kwestie dotyczące celu modyfikacji zasad poboru podatku u źródła, pojęcia rzeczywistego właściciela, pojęcia należytej staranności, zwrotu podatku, ustalania progu 2 mln zł, a także innych szczegółowych zagadnień.

Podatek u źródła 2019 - nagranie webinarium

W 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące poboru podatku u źródła, które mogą mieć znaczący wpływ na obowiązki podatkowe płatników oraz zagranicznych podmiotów inwestujących w Polsce. Nagranie webinarium dotyczącego nowych przepisów w tym zakresie.

Niezgodność z prawem UE krajowych regulacji o podatku u źródła od dywidend otrzymywanych przez nierezydentów odnotowujących stratę – wyrok TSUE

22 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie (Sofina, C-575/17). Uznał, że przepisy prawa francuskiego, zgodnie z którymi nierezydenci odnoszący stratę podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, w odniesieniu do dywidend otrzymanych od podmiotów francuskich, są niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. TSUE wskazał, że regulacje te naruszają swobodę przepływu kapitału.