English

 

24 września 2020 r. Komisja Europejska przyjęła nowy plan działania w sprawie Unii Rynków Kapitałowych. 10 Działanie zakłada wdrożenie ogólnounijnego mechanizmu w systemie ulg w podatku u źródła (WHT). Komisja ma przedstawić wniosek legislacyjny w czwartym kwartale 2022 r. Wdrożenie planu może wywołać korzystne dla podatników zmiany w polskich regulacjach w zakresie podatku u źródła.

Unia Rynków Kapitałowych to unijna inicjatywa w zakresie polityki gospodarczej, której celem jest rozwój rynków kapitałowych w Unii Europejskiej. Nowa inicjatywa ma za zadanie także zagwarantowanie jednolitych zasad  finansowania rynkowego, które mają przynieść korzyści konsumentom, inwestorom oraz przedsiębiorstwom, niezależnie od ich siedz. Inicjatywa ta ma stać się także jednym ze środków wsparcia finansowego mającego na celu odbudowę gospodarki po pandemii  związanej z COVID-19. 

Przedstawiony przez Komisję plan zakłada podjęcie 16 działań legislacyjnych. Zgodnie z 10 Działaniem ujednolicony ma zostać system ulg w podatku u źródła, który ma na celu  obniżenie kosztów dla inwestorów transgranicznych oraz zapobiec oszustwom podatkowym. W systemie ulg uwzględniony ma zostać

  • pakiet OECD (tzw. pakiet wdrożeniowy TRACE), 
  • inne inicjatywy unijne, np. Kodeks Postępowania w zakresie podatku u źródła (Code of Conduct on Withholding Tax).

 

Pakiet wdrożeniowy TRACE

Pakiet wdrożeniowy TRACE zawiera procedury, formularze oraz porozumienia wymagane do wdrożenia Systemu Autoryzowanych Pośredników TRACE. System ten umożliwia ubieganie się o ulgę w podatku u źródła w przypadku inwestycji portfelowych. Aby ubiegać się o ulgę w podatku u źródła w systemie AI, podatnik będzie musiał przedstawić deklarację ISD-I ( dla osób fizycznych) lub deklaracje ISD-E (dla osób prawnych) poświadczającą, że dany podmiot jest rzeczywistym właścicielem dochodu. Deklaracje będą także podstawą do ustalenie odpowiedniej stawki podatku u źródła. Mogą być składane jedynie przez rzeczywistych właścicieli dochodu, który podlega opodatkowaniu u źródła. Deklaracje ISD-I lub ISD-E będą składane przez pośredników, zazwyczaj instytucje finansowe, z którym dany podmiot ma bezpośredni kontakt i od którego otrzymuje płatność. 

 

Kodeks postępowania w zakresie podatku u źródła

Kodeks postępowania w zakresie podatku u źródła jest niewiążącym dokumentem zawierającym wskazania dla państw członkowskich. Dokument ten zawiera zestaw metod mających na celu poprawę efektywności obecnych procedur związanych z podatkiem u źródła. Kodeks ma mieć zastosowanie do procedur w podatku u źródła od transgranicznych dochodów pasywnych (głównie dywidend, odsetek i tantiem). Jednym z  założeń Kodeksu jest zapewnienie podatnikom otrzymania ulgi i zwrotów w odpowiednim czasie (zwykle w ciągu 6 miesięcy). 

 

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

W celu obniżenia kosztów inwestycji transgranicznych oraz przeciwdziałania oszustwom podatkowym,  Komisja zamierza wprowadzić ujednolicony system ulg w podatku u źródła, który ma stać się głównym mechanizmem procedury otrzymywania ulg w WHT. Procedury zwrotu powinny pozostać procedurami zabezpieczającymi (obejmującymi przypadki, w których inwestor nie może skorzystać z ulgi u źródła). 

Gdy konsultacje z państwami członkowskimi przyniosą pozytywne skutki Komisja przedstawi wniosek legislacyjny w czwartym kwartale 2022 r. 

W praktyce wdrożenie ujednoliconego systemu ulg wymusi na państwach członkowskich nowelizacje krajowych regulacji w zakresie podatku u źródła. Zmiany te powinny  pozytywnie wpłynąć na kształt polskich regulacji odnoszących się do poboru podatku u źródła. Ostatnia nowelizacja, wprowadzona w 2019 r. przyczyniła się do zwiększenia kosztów administracyjnych w procedurze składania wniosków  o zwolnienia z podatku u źródła.

Na obecnym etapie nie jest jeszcze znany ostateczny kształt wdrażanego systemu ulg.