English

 

W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie prekonsultacyjne  w sprawie reformy przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT), które - zgodnie z ostatnim rozporządzeniem odraczającym nowe zasady poboru WHT - mają wejśćw życie w styczniu 2021 r.

W ubiegłym tygodniu w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie prekonsultacyjne  w sprawie reformy przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT), które - zgodnie z ostatnim rozporządzeniem odraczającym nowe zasady poboru WHT - wejdą w życie w styczniu 2021 r.

Zapowiadane zmiany uwzględniają część postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli biznesu i doradców podatkowych już od blisko dwóch lat.

Kluczowe założenia planowanej reformy:

  • zmiany w zakresie definicji „rzeczywistego właściciela” (BO) - wykreślenie z definicji stwierdzającej, że „właściciel rzeczywisty nie jest pośrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem ani innym podmiotem prawnie lub faktycznie zobowiązanym do przeniesienia całości lub części wierzytelności na inny podmiot” słów “prawnie lub faktycznie”,
  • objęcie procedurą zwrotu podatku u źródła (tzw. mechanizmu “Pay and refund”) płatności o charakterze biernym (odsetki, należności licencyjne, dywidendy), przekraczających próg 2 mln zł rocznie na rzecz jednego podatnika, dokonywanych jedynie pomiędzy podmiotami powiązanymi. W pozostałych przypadkach przewidziano, że weryfikacja due diligence odbiorców płatności będzie wystarczająca, aby podatnik mógł samodzielnie zastosować zwolnienie;
  • wyłączenie dywidend wypłacanych rezydentom Polski z mechanizmu zwrotu podatku u źródła (tzw. mechanizmu “Pay and refund”),
  • doprecyzowanie przesłanki należytej staranności poprzez narzucenie wyższych standardów weryfikacji due diligence dla płatności dokonywanych na rzecz podmiotów powiązanych, w oparciu o założenie, że łatwiej jest uzyskać informacje i dokumenty od podmiotów powiązanych,
  • rozszerzenie zakresu zastosowania opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT m.in. na preferencje wynikające  z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • przedłużenie ważności wiążącej opinii o stosowaniu zwolnienia z podatku u źródła - wiążąca opinia dla podmiotów, które już ją otrzymały od organów podatkowych, będzie ważna przez 36 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2021 r.,
  • zmiany w zakresie sposobu podpisywania oświadczenia przez płatnika WHT - oświadczenie zezwalające na stosowanie zwolnienia z podatku u źródła w przypadku wpłaty przekraczającej 2 mln zł (w przypadku zastosowania przez spółkę mechanizmu poboru podatku u źródła samodzielnie ), będzie mogło być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji firmy (podpis wszystkich członków zarządu nie jest wymagany),
  • zmiany w zakresie sankcji - zrównanie zasad odpowiedzialności za zatajenie prawdy lub podanie nieprawdy w oświadczeniu na gruncie Kodeksu karnego z ogólnymi zasadami w tym zakresie na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

Projekt nowych regulacji dotyczących podatku u źródła powinien zostać udostępniony do konsultacji społecznych jeszcze we wrześniu 2020 r. Ponadto resort finansów zapowiedział, że ostateczna wersja oficjalnych wytycznych dotyczących WHT powinna zostać wydana w pierwszej połowie 2021 r.