English

 

Dnia 1 sierpnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie zmienia terminy ważności złożonych oświadczeń WH-OSC oraz WH-OSP celem zastosowania preferencji w podatku u źródła (WHT) po przekroczeniu kwoty 2 mln PLN w roku i nie stosowania mechanizmu pay & refund (MPR).

 

Rozporządzenie jest odpowiedzią na wątpliwości, co do częstotliwości składania oświadczenia WH-OSC oraz analogicznie oświadczenia WH-OSP w przypadku płatności na rzecz osób fizycznych, w ramach jednego roku kalendarzowego w sytuacji, gdy płatnik po złożeniu oświadczenia pierwotnego dokonuje na rzecz tego samego odbiorcy, którego dotyczyło oświadczenie, dalszych wypłat należności podlegających WHT w Polsce. W świetle literalnego brzmienia odpowiednich przepisów, oświadczenie jest ważne najwyżej trzy miesiące od daty jego złożenia i po przekroczeniu tego okresu, płatnik jest zobowiązany do stosowania MPR (tj. pobierania WHT zgodnie ze stawką podstawową, bez możliwości zastosowania zwolnienia lub preferencyjnego opodatkowania).

Zgodnie z projektem oraz uzasadnieniem rozporządzenia, proponuje się przedłużenie terminów przewidzianych w przepisach art. 26 ust. 7f i 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 i 21 ustawy o PIT, tj. w zakresie składania oświadczeń pierwotnych i oświadczeń następczych (zamykających, składanych ex post, tj. po wygaśnięciu ważności oświadczenia pierwotnego).

Po pierwsze, w zakresie terminu ważności oświadczenia pierwotnego, składanego w celu zwolnienia płatnika z obowiązku stosowania MPR (tj. na podstawie art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT), rozporządzenie proponuje przedłużenie okresu możliwości stosowania preferencji do końca roku podatkowego płatnika. Oznaczałoby to, że płatnicy, którzy w 2022 roku złożyli lub złożą oświadczenie pierwotne w terminie przewidzianym w art. 26 ust. 7c ustawy o CIT i art. 41 ust. 17 ustawy o PIT, będą mogli na jego podstawie stosować preferencje WHT do końca roku podatkowego. 

Samo rozporządzenie nie precyzuje, które oświadczenia zostaną objęte przedłużeniem, niestety, zgodnie z treścią uzasadnienia przedłużenie terminu dotyczy tylko tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie proponowanego rozporządzenia nie wygasła (czyli efektywnie dotyczy płatności wykonywanych od maja bieżącego roku i oświadczeń pierwotnych składanych od czerwca). 

Uzasadnienie rozporządzenia wskazuje, że problem oświadczeń, w stosunku do których upłynął już pierwotny termin stosowania preferencji wynikający z art. 26 ust. 7f ustawy o CIT i art. 41 ust. 20 ustawy o PIT (tj. oświadczeń składanych przed czerwcem 2022 r.), zostanie natomiast rozwiązany w ramach projektowanych zmian ustawowych, które mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r., ale ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r. (ustawa abolicyjna). Na ten moment jednak nie jest znana data opublikowania projektu takich przepisów.

Równolegle projektowane rozporządzenie zmienia również termin do złożenia następczego (zamykającego) oświadczenia (art. 26 ust. 7g ustawy o CIT i art. 41 ust. 21 ustawy o PIT). W tym przypadku proponuje się przedłużenie tego terminu do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast - jak to jest obecnie - do 7. dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego.

Ministerstwo Finansów planuje aby rozporządzenie weszło w życie jeszcze w sierpniu.