Uchwalona w dniu 7 października br. ustawa obejmująca w głównej mierze zmiany w ustawie o CIT (Polski Ład 3.0) przewiduje uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, które miały obowiązywać od 2023 r.

 

Dnia 25 października 2022 w Dzienniku Ustaw (poz. 2180) opublikowany została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wśród planowanych poprawek znalazło się uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie.

Przepisy o ukrytej dywidendzie, mające w założeniu służyć zwalczaniu kreowania sztucznych kosztów, zostały wprowadzone przez Polski Ład, a obowiązywać miały od 1 stycznia 2023 r.  Ustawodawca chciał wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów świadczenia, których beneficjentem byłby wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem w sytuacji gdy:

1) wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób pozostawałyby uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany, lub

3) koszty te obejmowałyby wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Przepisy te były kontrowersyjne m.in. ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie, co wywoływało obawę, że obejmą one swoim zakresem płatności dokonywane na rzecz wspólnika lub podmiotu powiązanego w toku normalnej działalności gospodarczej.

Projektodawcy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazali, że wzięli pod uwagę krytyczne głosy organizacji branżowych, przedsiębiorców i ekspertów w zakresie licznych wątpliwości odnośnie do stosowania przepisów o ukrytej dywidendzie w szczególności:

  • wątpliwości co do wzajemnego stosowania z przepisami o cenach transferowych,
  • zbyt szeroki charakter przesłanek,
  • “nakładanie się” coraz większej ilości przepisów anty-abuzywnych oraz negatywne oddziaływanie przepisów o ukrytej dywidendzie na działalność grup kapitałowych.

W związku z powyższym, nowelizacja zakłada uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie z dniem, w którym miały zacząć obowiązywać, tj. 1 stycznia 2023.