Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje m.in. przepisy odnoszące się do obowiązków płatnika WHT a także zmienia regulacje dotyczące oświadczenia WH-OSC.

Zmiany te przewidują również uchylenie obowiązków płatników (w tym emitentów) w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych (tj. bonów i obligacji skarbowych) a także wprowadzenie wyłączeń dla dywidend zwolnionych z podatku w ramach instytucji polskiej spółki holdingowej.

 

Projektowane zmiany

1) WHT od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych

Proponowana nowelizacja zmienia zakres zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT i art. 21 ust. 1 pkt 130 ustawy PIT, rozszerzając je na odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, w miejsce obecnie obowiązujących “odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i oferowanych na rynkach zagranicznych”. Nowelizacja przewiduje więc objęcie zwolnieniem uzyskiwanych przez nierezydentów dochodów z obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych.

Powyższa modyfikacja powiązana jest także ze zmianą w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT i art. 41 ust. 24 ustawy PIT odnoszącą się do zwolnienia od obowiązku poboru podatku (w zakresie wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta). 

W uzasadnieniu projektu wskazano, że powyższe zmiany prowadzą w praktyce do zwolnienia płatników od obowiązków dotyczących ustalenia występowania powiązań między emitentem (płatnik sensu stricto) a odbiorcą płatności (podatnik-nierezydent) i weryfikacji czy doszło do przekroczenia krytycznej kwoty 2 mln złotych. Istotą zmiany jest więc, to że w omawianym przypadku płatnik niejako automatycznie nie pobiera podatku od wypłaty należności objętej powołanym zwolnieniem. 

 

2) Oświadczenie WH-OSC

W obecnym stanie prawnym treść art. 26 ust. 7a-7j ustawy o CIT budziła wątpliwości, co do częstotliwości składania oświadczenia WH-OSC w ramach roku kalendarzowego w sytuacji, gdy płatnik po złożeniu powyższego oświadczenia dokonuje na rzecz podatnika, którego dotyczyło to oświadczenie, dalszych wypłat należności z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT.

Obecnie, opierając się na wykładni literalnej art 26 ust. 7c i 7g ustawy o CIT, przepisy można interpretować w sposób, który wskazywałby, że oświadczenie WH-OSC można złożyć jedynie dwa razy w ciągu roku kalendarzowego. Przy takiej interpretacji, złożenie oświadczenia pierwotnego (art. 26 ust. 7c ustawy o CIT) możliwe jest wyłącznie raz, do dnia wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł. Podobnie oświadczenie wtórne może być złożone wyłącznie raz, zgodnie z terminem wskazanym w przepisach, tj. po upływie drugiego miesiąca po miesiącu, w którym złożone zostało oświadczenie pierwotne. W uzasadnieniu wskazano że taka interpretacja przepisów wywołuje kontrowersje co do celowości wprowadzenia rozwiązania, które pozwala na wyłączenie  za pośrednictwem składanych oświadczeń mechanizmu pay & refund jedynie na pewien okres roku podatkowego. 

Nowelizacja wydłuża skuteczność złożonego oświadczenia WH-OSC z dotychczasowych dwóch miesięcy do końca roku podatkowego, w którym zostało ono złożone. Oznacza to, że złożenie oświadczenia celem stosowania preferencji WHT po przekroczeniu kwoty 2 mln PLN w roku pozwala nie stosować mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego płatnika.

Analogiczna modyfikacja została wprowadzona odnośnie oświadczenia WH-OSP składanego w przypadku płatności na rzecz osób fizycznych (na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy o PIT). 

 

Kwestie intertemporalne

Zgodnie z przepisem intertemporalnym, nowe brzmienie przepisów wynikających z powyższych zmian, będzie stosowane do wypłat należności oraz wypłat (świadczeń), pieniędzy i wartości pieniężnych dokonywanych, stawianych do dyspozycji lub wypłacanych po dniu 31 grudnia 2022 r. Nie rozwieje ona więc wątpliwości odnośnie do tego jak przepisy stosować w bieżącym roku podatkowym.