Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje m.in. przepisy odnoszące się do reżimu CFC (art. 24a ustawy o CIT i odpowiednio w przepisach PIT).

 

Projektowane zmiany:

1. Eliminacja podwójnego (wielokrotnego) opodatkowania z tytułu CFC (art. 24a ust. 2 pkt 5 i 6 oraz ust. 12a ustawy CIT)

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące CFC dopuszczają możliwość wielokrotnego opodatkowania kaskadowej wypłaty dywidendy w ramach jednej struktury holdingowej. By temu zapobiec, projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu eliminacji podwójnego opodatkowania. Mechanizm ten związany jest z nowymi definicjami tzw. dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej oraz zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Mechanizm w uproszczeniu polega na pomniejszeniu podatku od dochodów z dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej o odpowiednią część podatku z dochodów zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej. 

Wyłączenie podwójnego opodatkowania z tytułu CFC będzie możliwe przy spełnieniu następujących warunków:

a) przychód (dochód) z zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej zostanie uwzględniony również w podstawie opodatkowania dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej, przy czym ciężar dowodu, że przychód (dochód) ten został uwzględniony spoczywa na podatniku, 

b) pomniejszenie nie przekracza tej części podatku zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej, która odpowiada (i) udziałowi w prawie do uczestnictwa w zysku zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej, jakie posiada dominująca zagraniczna jednostka kontrolowana, (ii) udziałowi dochodu z dywidend osiągniętego przez zależną zagraniczną jednostkę kontrolowaną w roku podatkowym do ogólnej kwoty dochodów tej jednostki osiągniętych w tym roku podatkowym, przy czym koszty uzyskania przychodów przypadające na dochód z dywidend uwzględnia się w takiej części, w jakiej pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z dywidend w ogólnej kwocie przychodów tej zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej, 

c) zysk zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej został wypłacony w formie dywidendy dominującej zagranicznej jednostce kontrolowanej w roku podatkowym, za który jest dokonane pomniejszenie podatku w kwocie nie niższej niż kwota dochodów z dywidend, która została uwzględniona w podstawie opodatkowania dominującej zagranicznej jednostki kontrolowanej,

d) podatnik nie pomniejszył podatku o podatek zapłacony z tytułu kontroli nad zależną zagraniczną jednostką kontrolowaną w innym państwie,

e) podatnik nie odliczył od podatku kwoty równej podatkowi dochodowemu zapłaconemu przez zależną zagraniczną jednostkę kontrolowaną w innym państwie,

f) dominująca zagraniczna jednostka kontrolowana oraz zależna zagraniczna jednostka kontrolowana nie są zlokalizowane w tzw. rajach podatkowych lub w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska nie zawarła odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub o wymianie informacji podatkowych.

 

2. Doprecyzowanie przesłanki wysokiej rentowności (art. 24a ust. 3f ustawy CIT)

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. przesłanka wysokiej rentowności ujęta w art. 24a ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT jest jednym z warunków statuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Aby obliczyć dochód, na podstawie podanego w ramach tej przesłanki wzoru, niezbędne stało się doprecyzowanie elementów wartości bilansowej aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych. 

W związku z tym znowelizowano ustęp 3f w art  24a ustawy CIT, zgodnie z którym wartość bilansową aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych, określa się na ostatni dzień roku podatkowego. Jeżeli przed końcem tego roku podatkowego jednostka zbyła co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów, wartość tę określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym do całkowitej liczby dni w tym roku.

 

3. Doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy CIT)

Ponadto doprecyzowano definicję jednostki zależnej, w której uwzględnia się dwie nowe przesłanki konstytuujące zagraniczną jednostkę kontrolowaną dodane od 1 stycznia 2022 r.

Tym samym, jednostką zależną będzie, w uproszczeniu, m.in. zagraniczna jednostka, która nie spełnia przesłanek zagranicznej jednostki kontrolowanej wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3, 4 lub 5.

 

Kwestie intertemporalne

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pomniejszenie od podatku stosować się będzie do podatku od dochodów zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej, osiągniętych od roku podatkowego tej zależnej jednostki, w którym obowiązują zmienione zasady.

W przypadku, gdy rok podatkowy zagranicznej jednostki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2022 r, zmienione przepisy ustawy CIT stosować się będzie począwszy od następnego roku podatkowego.