W dniu 25 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje, m.in. przepisy odnoszące się do reżimu CFC (art. 24a ustawy o CIT i art. 30f odpowiednio w przepisach ustawy o PIT).

 

Najważniejsze zmiany:

1. Doprecyzowanie przesłanki wysokiej rentowności (art. 24a ust. 3f ustawy CIT)

Obowiązująca od 1 stycznia 2022 r. przesłanka wysokiej rentowności ujęta w art. 24a ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT jest jednym z warunków statuujących zagraniczną jednostkę kontrolowaną. Aby obliczyć dochód, na podstawie podanego w ramach tej przesłanki wzoru, niezbędne stało się doprecyzowanie elementów wartości bilansowej aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych. 

W związku z tym znowelizowano ustęp 3f w art  24a ustawy CIT, zgodnie z którym wartość bilansową aktywów jednostki oraz odpisów amortyzacyjnych, określa się na ostatni dzień roku podatkowego. Jeżeli przed końcem tego roku podatkowego jednostka zbyła aktywa odpowiadające co najmniej 25% wartości bilansowej wszystkich aktywów (określonej na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, wartość tę określa się na dzień poprzedzający dzień ich zbycia i uwzględnia się w proporcji, w jakiej pozostaje liczba dni, w których te zbyte aktywa były własnością jednostki w roku podatkowym do całkowitej liczby dni w tym roku.

2. Doprecyzowanie definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3 ustawy CIT)

Ponadto doprecyzowano definicję jednostki zależnej, w której uwzględnia się dwie nowe przesłanki konstytuujące zagraniczną jednostkę kontrolowaną dodane od 1 stycznia 2022 r.

Tym samym, jednostką zależną będzie, w uproszczeniu, m.in. zagraniczna jednostka, która nie spełnia przesłanek zagranicznej jednostki kontrolowanej wskazanych w art. 24a ust. 3 pkt 3, 4 lub 5 (z wyjątkiem przesłanki posiadania udziałów).

2. Sposób ustalania dochodu CFC (art. 24a ust. 6c ustawy o CIT)

W ust. 6c doprecyzowano sposób ustalania dochodu CFC, o którym mowa w ust. 6. W tym zakresie wskazano, że dla celów ustalania dochodu CFC należy uwzględniać również przychody i koszty przypisane np. z udziału w spółkach niebędących osobami prawnymi (ale też ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych), jak również nie stosować ulg i zwolnień wynikających z ustawy o CIT, z wyjątkiem określonych w przepisach o CFC.

 

Kwestie intertemporalne

Zgodnie z przepisami przejściowymi, pomniejszenie od podatku stosować się będzie do podatku od dochodów zależnej zagranicznej jednostki kontrolowanej, osiągniętych od roku podatkowego tej zależnej jednostki, w którym obowiązują zmienione zasady.

W przypadku, gdy rok podatkowy zagranicznej jednostki jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2023 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2022 r, zmienione przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT stosować się będzie począwszy od następnego roku podatkowego.