English

 

Chociaż wszystko wskazuje na to, że Ministerstwo Finansów ponownie przesunie termin wejścia w życie przepisów dotyczących nowego mechanizmu poboru podatku u źródła do końca 2021 r., to urzędy skarbowe już teraz podejmują działania mające na celu ostrzeganie podmiotów dokonujących wypłat należności za granicę o konieczności przestrzegania regulacji w kontekście dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków uprawniających do zwolnienia lub zastosowania preferencyjnej stawki WHT. 

 

Począwszy od 1 stycznia 2021 r. wszystkie zadania związane z poborem przez płatników podatku u źródła (WHT) zostały scentralizowane w Lubelskim Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Koncentracja zadań w zakresie WHT w ramach Lubelskiego US umożliwiła wyspecjalizowanie się kadry urzędniczej, co z kolei - zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów - ma przełożyć się na lepszą kontrolę nad rozliczeniami w  zakresie podatku u źródła, lepsze identyfikowanie potencjalnych nieprawidłowości i w efekcie poprawić ściągalność WHT. 

Na podstawie informacji, jakie do nas docierają, obserwujemy, że podmioty dokonujące wypłat należności za granicę otrzymują aktualnie informacje przypominające o konieczności dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu przez nich przesłanek uprawniających do zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W ramach przesyłanych informacji akcentowana jest konieczność sprawdzenia takich okoliczności jak:

(i) status podatkowy,

(ii) rezydencja podatkowa oraz

(iii) prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej

Spodziewamy się, że w najbliższym okresie wiele podmiotów gospodarczych może otrzymać takie “ostrzeżenia”. Chociaż wskazane pismo ma charakter informacyjny, to jego skierowanie do danej firmy może oznaczać, że z uwagi na znaczny rozmiar dokonywanych płatności zagranicznych oraz zakres stosowanych ulg/zwolnień rozliczenia danego podmiotu jako płatnika WHT wzbudziły zainteresowanie organu podatkowego i być może będą w niedługim czasie podlegały weryfikacji organów.

Jeśli również Państwo otrzymają tego rodzaju pismo, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Być może w takiej sytuacji zasadne okaże się zweryfikowanie prawidłowości zastosowanego zwolnienia lub preferencyjnej stawki pobranego podatku.