English

 

Ministrowie Finansów Państw z Grupy G7 (tj. Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Japonii, Niemiec oraz przedstawiciele UE) 5 czerwca 2021 r. zawarli przełomowe porozumienie międzynarodowe dotyczące globalnej reformy podatkowej.

 

Przedstawiciele G7 uzgodnili zasady dwufilarowego globalnego rozwiązania, które miałoby sprostać wyzwaniom podatkowym wynikającym z globalizacji oraz cyfryzacji światowej gospodarki. W ramach pierwszego filaru, największe i najbardziej dochodowe korporacje międzynarodowe będą zobowiązane do płacenia podatków w krajach, w których prowadzą działalność gospodarczą – a nie tylko w tych, w których mają swoje zarejestrowane siedziby. Nowa reguła miałaby zastosowanie do globalnych podmiotów, które realizują co najmniej 10% marży zysku. Wówczas, 20% dochodu uzyskanego ponad wspomnianą marżę, byłoby relokowane i opodatkowane w kraju prowadzenia działalności gospodarczej. 

W ramach drugiego filaru porozumienia G7, ministrowie finansów zgodzili się również na wprowadzenie minimalnej globalnej stawki CIT ustalonej na poziomie co najmniej 15%, według której najbardziej dochodowe podmioty gospodarcze o międzynarodowym zasięgu działalności miałyby uiszczać podatek w każdym kraju w którym prowadzą działalność operacyjną. Zdaniem przedstawicieli G7, dzięki takiemu rozwiązaniu krajowe firmy miałyby bardziej wyrównane szanse na prowadzenie działalności gospodarczej. Dodatkowo wprowadzenie porozumienia przyczyniłoby się do ułatwienia procesu eliminacji unikania opodatkowania.

Oprócz powyżej wskazanych reform podatkowych, porozumienie G7 zakłada również wprowadzenie obowiązku składania sprawozdań na temat wpływu decyzji inwestycyjnych firm na klimat, co z kolei ma przełożyć się na uzgodnienie środków mających na celu walkę z przestępstwami przeciwko środowisku.

Powyższe porozumienie G7 zostało przyjęte z zadowoleniem przez Sekretarza Generalnego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej: „OECD”) – Mathiasa Cormanna, który zaznaczył, że:

Rządy na całym świecie muszą być w stanie zebrać niezbędne dochody aby sfinansować podstawowe usługi publiczne, w sposób który jest skuteczny i jak najmniej uciążliwy,  przy jednoczesnym poszanowaniu zasad sprawiedliwości i równości. […] Porozumienie między ministrami finansów G7 jest przełomowym krokiem w kierunku globalnego konsensusu niezbędnego do zreformowania międzynarodowego systemu podatkowego”.

Nowe porozumienie G7 stanowi skoordynowaną odpowiedź na podejmowane przez poszczególne kraje unilateralne rozwiązania zmierzające ku opodatkowaniu głównie cyfrowych (technologicznych) potentatów, którzy są w stanie generować znaczne przychody bez fizycznej prezencji w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Polski ustawodawca (podobnie do wielu państw unijnych) tymczasowo wstrzymał prace legislacyjne nad podatkiem cyfrowym do czasu wypracowania wspólnego międzynarodowego porozumienia. 

Dalsze kroki nad stworzeniem wspólnego modelu opodatkowania koncernów wielonarodowych będą kontynuowane przez Ministrów Finansów i Prezesów Banków Centralnych podczas szczytu G20 zaplanowanego na lipiec 2021.