18 maja 2021 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat zawierający m.in. strategię podatkową UE na najbliższe 2 lata (Business Taxation for the 21st Century).

 

Celem KE jest stworzenie sprawiedliwego i stabilnego otoczenia biznesowego, które przyczyni się do pobudzenia zrównoważonego wzrostu gospodarczego w UE, sprzyjającego tworzeniu licznych miejsc pracy.

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia zaproponowane przez Komisję Europejską:

  • do 2023 r. Komisja Europejska przedstawi nowe ramy opodatkowania przedsiębiorstw w UE - Business in Europe: Framework for Income Taxation (BEFIT). BEFIT mają zapewnić jednolity w całej UE zbiór przepisów regulujących kwestie podatku od działalności gospodarczej, przewidujący sprawiedliwszy podział praw do opodatkowania między państwami członkowskim (w tym m.in. wspólne przepisy dotyczące określania podstawy opodatkowania osób prawnych, utorowanie drogi na przyszłość do składania przez grupę jednej unijnej deklaracji w sprawie podatku od osób prawnych). BEFIT zastąpi oczekujący na rozpatrzenie wniosek w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, który zostanie wycofany;

 

  • zapewnienie większej przejrzystości publicznej – propozycja Komisji, aby niektóre duże przedsiębiorstwa prowadzące działalność w UE publikowały corocznie informacje o efektywnej stawce opodatkowania - proporcji podatku w stosunku do generowanych przez nie zysków;

  • nowa inicjatywa ustawodawcza Komisji w celu zneutralizowania nadużywania struktur podatkowych (spółek fasadowych / shell companies) dla celów podatkowych – Komisja proponuje m.in. zobowiązanie przedsiębiorstw do przekazywania administracji podatkowej informacji czy spółka prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą, odmowę przyznania korzyści podatkowych związanych z istnieniem lub wykorzystaniem spółek fasadowych dopuszczających się nadużyć, stworzenie nowych wymogów w zakresie informacji podatkowych, monitorowania i przejrzystości podatkowej;

  • Komisja zamierza również podjąć dalsze kroki w celu zapobiegania unikaniu opodatkowania należności licencyjnych i odsetek;

  • wspieranie przez Komisję ożywienia gospodarczego poprzez podjęcie kwestii preferencyjnego traktowania zadłużenia w obowiązującym obecnie systemie opodatkowania działalności gospodarczej, w którym finansowanie dłużne przedsiębiorstw jest traktowane korzystniej niż finansowanie kapitałowe - celem jest zachęcenie przedsiębiorstw do finansowania swojej działalności z pomocą kapitału własnego, nie zaś finansowania dłużnego;

  • zalecenie Komisji w sprawie postępowania poszczególnych państw członkowskich w przypadku strat – Komisja zachęca państwa członkowskie do zezwolenia przedsiębiorstwom na przenoszenie strat podatkowych na poprzednie lata. Przyniesie to korzyści przedsiębiorstwom, które były rentowne w latach poprzedzających pandemię, umożliwiając im wyrównanie strat poniesionych w latach 2020 i 2021 za pośrednictwem podatków opłaconych przed 2020 r. Środek ten przyniesie korzyści przede wszystkim MŚP.

 

Poza powyższymi założeniami, Komisja zaproponowała ponadto m.in. wprowadzenie podatku cyfrowego, przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii oraz złożenie wniosku w sprawie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz  wniosku dotyczącego zmienionego unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (wsparcie celów UE w zakresie klimatu). 

 

Źródła:

Komunikat KE - pełna treść EN

Komunikat prasowy - PL