W dniu 19 czerwca 2023 r. na stronie Komisji Europejskiej został opublikowany projekt dyrektywy w sprawie szybszego i bezpieczniejszego zwolnienia z nadmiernych podatków potrącanych u źródła. Nowe przepisy oprócz wprowadzenia przyspieszonych procedur zwrotu podatku u źródła nakładają również dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na płatników.

 

Zakres projektu

Proponowane przez Komisję Europejską rozwiązanie ma na celu usprawnić proces zwrotu podatku u źródła a także wprowadzić ustandaryzowany obowiązek sprawozdawczy.

Wśród rozwiązań zaproponowanych w dyrektywie wskazać można w szczególności:

1) Wprowadzenie wspólnego unijnego cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej, dzięki któremu procedury związane z korzystaniem ze zwolnień lub obniżonych stawek w podatku u źródła ulegną znacznemu przyspieszeniu (np. inwestorzy ze zdywersyfikowanym portfelem inwestycyjnym w UE będą potrzebować tylko jednego cyfrowego certyfikatu rezydencji podatkowej, aby uzyskać kilka zwrotów podatku w tym samym roku kalendarzowym). Zgodnie z założeniem projektu, cyfrowy certyfikat rezydencji podatkowej będzie wydawany w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku;

2) Wprowadzenie dwóch przyspieszonych procedur zwrotu podatku u źródła, tj.: 

a) procedury zwolnienia u źródła (ang. relief at source) - w ramach której stawka podatkowa stosowana w momencie wypłaty dywidendy lub odsetek jest bezpośrednio oparta na obowiązujących przepisach umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

b) procedury szybkiego zwrotu (ang. quick refund) - w ramach której pierwotny pobór  podatku dokonywany jest z uwzględnieniem stawki podatku u źródła państwa członkowskiego, w którym wypłacane są dywidendy lub odsetki, przy czym zwrot nadpłaconych podatków następuje w ciągu 50 dni od dnia wypłaty.

Państwa członkowskie będą miały możliwość wyboru, z której procedury skorzystają (lub czy wprowadzą obie z nich do krajowego porządku prawnego).

3) Wprowadzenie standaryzowanego (format .xml) obowiązku sprawozdawczego - w ramach którego organy podatkowe państw członkowskich zostaną wyposażone w narzędzia niezbędne do weryfikacji prawidłowości zastosowanej stawki podatku u źródła. Licencjonowani pośrednicy finansowi, ang. Certified Financial Intermediaries (CIF), którzy jako płatnicy - po uzyskaniu wpisu do stosownego krajowego rejestru - będą zobowiązani do zgłaszania administracji podatkowej planowanej wypłaty dywidendy lub odsetek oraz do przekazania wymaganego dyrektywą zestawu informacji w celu zastosowania - w imieniu inwestora - jednej z dwóch przyspieszonych procedur (relief at source lub quick refund). Celem wprowadzenia opisywanego obowiązku jest umożliwienie podatnikom inwestującym w UE za pośrednictwem licencjonowanych pośredników finansowych skorzystania z przyspieszonych procedur pobierania podatku u źródła i uniknięcia podwójnego opodatkowania wypłacanych dywidend i odsetek. 

Wskazane powyżej rozwiązania proponowane przez Komisję Europejską wydają się pozostawać korzystne dla podatników. Z ich perspektywy cyfryzacja certyfikatu rezydencji podatkowej oraz standaryzacja obowiązków sprawozdawczych i wniosków o zwrot umożliwi płatnikom przyspieszenie oraz automatyzację procesu zwrotu podatku u źródła. Szacuje się, że wprowadzenie ujednoliconej procedury pozwoli zaoszczędzić podatnikom około 5,17 miliarda euro rocznie.

Jednocześnie, proponowane rozwiązania wiążą się z nałożeniem dodatkowych obowiązków na podmioty z sektora finansowego (m.in. banki) pełniące funkcję płatników podatku u źródła, które będą zobowiązane m.in. do wdrożenia odpowiednich procedur należytej staranności w celu realizacji wymogów dyrektywy.

Dodatkowo, nowe obowiązki sprawozdawcze oznaczają, że organy podatkowe będą miały pełny wgląd w łańcuch dokonywanych transakcji finansowych, co umożliwi im weryfikację zastosowanej obniżonej stawki podatku u źródła i upewnienie się, że zwrot nadpłaconego podatku jest prawidłowo przyznawany. 

Według projektu dyrektywy państwa członkowskie powinny wdrożyć płynące z niej regulacje do 31 grudnia 2026 r. tak aby mogły obowiązywać począwszy od 1 stycznia 2027 r.

Skoncentrowanie się zarówno przez polskiego ustawodawcę (wprowadzenie mechanizmu pay & refund obowiązującego efektywnie od 1 stycznia 2022 r.) oraz przez Komisję Europejską na zagadnieniach związanych z poborem i zwrotem podatku u źródła potwierdza, iż jest to obecnie jeden z kluczowych obszarów podatkowych. W ramach PwC oferujemy kompleksowe wsparcie dla zagranicznych podatników oraz płatników w zakresie:

Zapraszamy do kontaktu.