W poniedziałek, 5 czerwca ogłoszona została ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, określana również jako tzw. pakiet SLIM VAT 3 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1059). Nowelizacja nie dotyczy wyłącznie podatku od towarów i usług – wprowadza ona również istotne zmiany w ustawie o CIT i ustawie o PIT w zakresie obowiązków płatników tzw. podatku u źródła pobieranego od odsetek lub dyskonta od listów zastawnych i obligacji spełniających określone przesłanki.

 

Aktualne brzmienie ustawy o CIT przewiduje brak obowiązku poboru przez płatnika podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od:

  • listów zastawnych,
  • obligacji:
    • o terminie wykupu nie krótszym niż rok, 
    • dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Polski lub na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. 

Analogiczna regulacja funkcjonuje na gruncie ustawy o PIT. 

Należy przy tym mieć na uwadze, że na mocy przepisów przejściowych omawiane wyłączenie znajduje zastosowanie do obligacji innych niż skarbowe, spełniających wskazane przesłanki, wyemitowanych po 31 grudnia 2018 r., oraz do obligacji skarbowych, spełniających wskazane przesłanki, bez względu na datę ich emisji.

Tym samym, zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, obowiązki płatnika są wyłączone w odniesieniu do odsetek lub dyskonta od listów zastawnych oraz obligacji spełniających wskazane warunki (przy zastrzeżeniu, że obligacje inne niż skarbowe zostały wyemitowane po 31 grudnia 2018 r.).

 

Nowe warunki wyłączenia obowiązku poboru podatku

Powyższa preferencja została znacząco zmodyfikowana przez przepisy pakietu SLIM VAT 3. Znowelizowana w tym zakresie ustawa o CIT stanowi, że  płatnicy nie będą – w przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT – obowiązani do poboru podatku od odsetek lub dyskonta od:

  • listów zastawnych, zwolnionych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 50a ustawy o CIT;
  • obligacji, zwolnionych od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 50c ustawy o CIT.

Analogiczna do powyższej regulacja znajduje odzwierciedlenie w przepisach ustawy o PIT.

Tym samym, możliwość zastosowania omawianego wyłączenia obowiązku poboru podatku u źródła będzie uzależniona od konieczności weryfikacji przez płatnika przesłanek zwolnień przedmiotowych wskazanych w znowelizowanym przepisie, a ponadto znacząco ograniczona do sytuacji, w których łączna kwota wypłat należności pasywnych na rzecz danego podmiotu powiązanego przekroczy kwotę 2 mln zł.

Powyższe zmiany prowadzą do nałożenia szerszego zakresu obowiązków weryfikacyjnych na płatników podatku u źródła oraz istotnie utrudniają możliwość skorzystania przez nich z wyłączenia obowiązku poboru podatku. Nowe regulacje mają wejść w życie 1 stycznia 2024 r., dlatego już teraz warto przeanalizować wpływ omawianej nowelizacji na procesy dotyczące podatku u źródła funkcjonujące w organizacji oraz przygotować się do implementacji koniecznych zmian w tym zakresie. 

W przypadku pytań dotyczących wprowadzanych zmian oraz ich interpretacji zachęcamy do kontaktu.