Dnia 14 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano dwa projekty rozporządzeń dotyczące odroczenia nowych zasad poboru podatku u źródła w CIT i PIT do dnia 31 grudnia 2022 r. Projektowane rozporządzenia przewidują zawieszenie obowiązku stosowania mechanizmu pay&refund dla płatności powyżej 2 mln zł w roku podatkowym tylko w stosunku do specyficznej grupy płatników technicznych.

 

Projektowane rozporządzenia przewidują zawieszenie obowiązku stosowania mechanizmu pay&refund dla płatności powyżej 2 mln zł w roku podatkowym tylko w stosunku do specyficznej grupy płatników technicznych, czyli tylko w zakresie pośredniczenia w wypłacie należności z tytułu odsetek od papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych i z tytułu niektórych zysków kapitałowych uzyskanych z takich papierów (są to sytuacje, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 4d i 10 ustawy o PIT). 

Potrzeba odroczenia nowych zasad poboru podatku u źródła była sygnalizowana przez  środowisko płatników technicznych i emitentów ze względu na całkowitą lub częściową niemożność wykonywania przez nich obowiązków, które dodatkowo nasiliły się po wejściu w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku zmian w przepisach o WHT. Dlatego dodatkowym celem projektowanej zmiany jest wykorzystanie okresu „zawieszenia” do ustalenia nowego modelu poboru WHT w sytuacji wypłaty należności z tytułu papierów wartościowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, który byłby adekwatny do rzeczywistej wiedzy uczestników tego procesu i ich zdolności do ustalenia przesłanek powiązania i sumy należności. 

Drugim celem projektowanej zmiany jest aktualizacja wyłączeń w zakresie mechanizmu pay&refund dla płatności powyżej 2 mln zł w roku podatkowym. W projekcie przewiduje się dodanie wyłączenia dotyczącego obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ze względu na nowe zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50e ustawy o CIT, które obowiązuje od 7 maja 2022 roku. 

Zawieszenie nie obejmuje pozostałych obowiązków nałożonych na płatników nowymi przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r.