English

 

Od 1 stycznia 2022 weszły w życie nowe przepisy dotyczące zmian w zasadach poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych (WHT). Szczególnie istotne zmiany dotyczą zmiany zasad poboru podatku w przypadku wypłat za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki zbiorcze papierów wartościowych.

 

Nowe przepisy wprowadzają mechanizm pay-and-refund dla wypłat o charakterze pasywnym (odsetek, dywidend) do podmiotów powiązanych, które przekraczają kwotę 2 mln zł w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 26 ust. 2ed ustawy o CIT, ustalenia przekroczenia kwoty oraz występowania powiązań dokonuje podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2ca ustawy o CIT, w takim przypadku podmioty dokonujące wypłat należności za pośrednictwem rachunków papierów wartościowych albo rachunków zbiorczych są obowiązane do przekazania podmiotom prowadzącym te rachunki informacji o występowaniu pomiędzy nimi a podatnikiem powiązań oraz przekroczeniu kwoty 2 mln zł co najmniej na 7 dni przed dokonaniem wypłaty. Podmioty przekazujące tę informację są obowiązane do jej aktualizacji przed dokonaniem wypłaty w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności objętych informacją.

Powyższy przepis nakłada zatem dodatkowy obowiązek, przede wszystkim na emitentów papierów wartościowych, do informowania płatnika o występowaniu powiązań z odbiorcami pożytków z papierów wartościowych, tj. z obligatariuszami lub akcjonariuszami oraz do informowania o przekroczeniu limitu 2 mln zł za każdym razem, kiedy dokonywana jest wypłata tych pożytków.

Powyższy obowiązek uzupełniony jest zmianą zasad odpowiedzialności, poprzez wprowadzenie art. 30 § 5b Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym jeżeli podatek nie został pobrany z uwagi na niewykonanie ww. obowiązku lub z uwagi na niezgodność informacji przekazanej na podstawie tych przepisów z rzeczywistością, odpowiedzialność za podatek niepobrany ponosi podmiot, który dokonał wypłaty za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze.

Na emitentach papierów wartościowych może spoczywać ryzyko odpowiedzialności za podatek niepobrany przez płatnika wskutek niewykonania nowych obowiązków informacyjnych wobec danego płatnika.

Należy również zaznaczyć, że powyższy obowiązek uzupełniony jest wprowadzeniem do Kodeksu karnego skarbowego przepisów sankcjonujących brak złożenia powyższych oświadczeń karą grzywny do 720 stawek dziennych (art. 50d § 1 oraz § 1a KKS).

Powyższe przepisy mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do:

  • sytuacji, w których powstaje obowiązek złożenia przedmiotowych oświadczeń,
  • zakresu i treści przekazywanych oświadczeń,
  • formy komunikacji między emitentem i płatnikiem,
  • sposobu zarządzania ryzykiem podatkowym wynikającym z nowej regulacji.

Wejście w życie tych przepisów od 1 stycznia 2022 r. oznacza, że już teraz mogą powstawać obowiązki informacyjne.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przedmiotowego obowiązku, zachęcamy do kontaktu.