English

 

18 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast, 9 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Rozporządzenia weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Sprawozdanie finansowe

Ponadto, wydłużeniu uległy terminy na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych. Wydłużenie dotyczy:

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące;
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc;
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące.

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności: inwentaryzacji, sporządzenia zestawienia obrotów i sald, sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek. Rozporządzanie wydłuża również terminy dotyczące sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Terminy na złożenie zeznania CIT oraz na wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu zostały przedłużone do 30 czerwca 2022 roku dla:

  • podatników, którzy zakończyli rok podatkowy w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r.;
  • podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych spółek rozpoczyna się w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 marca 2022 r.

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Rozporządzenie nie adresuje niestety obowiązku złożenia innych formularzy, takich jak na przykład IFT-2R czy ORD-U.