Na 2 tygodnie przed terminem na publikację informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok, Ministerstwo Finansów (dalej “MF”) wydało komunikat, w którym odnosi się między innymi do transakcji z podmiotami powiązanymi.

 

Limit 5% sumy bilansowej 

MF wskazuje, że limit 5% sumy bilansowej aktywów należy odnosić do łącznej wartości wszystkich transakcji, które w danym roku podatkowym zostały dokonane przez podatnika z podmiotami powiązanymi. Oznacza to, że jeśli wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi mają wartość przekraczającą 5% sumy bilansowej aktywów, w informacji o realizowanej strategii podatkowej należy ująć wszystkie, nawet najmniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi. Zgodnie z komunikatem, opisując ujawniane transakcje należy wskazać szeroki katalog informacji obejmujący łączną wartość transakcji zawartych z danym podmiotem powiązanym, ogólny opis charakteru transakcji oraz ogólny charakter powiązań między podmiotami. 

Chcielibyśmy podkreślić, że nie podzielamy stanowiska MF. Wykładnia literalna i celowościowa art. 27c ust. 2 pkt. 3 lit a) Ustawy o CIT wskazuje, że ujawnieniu w informacji o realizowanej strategii podatkowej podlegają te transakcje z podmiotami powiązanymi, których jednostkowa wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów. 

 

Czy konieczne będzie dokonanie nowych obliczeń i ujawnień?

Dowiedz się więcej. Przeczytaj artykuł.