* }

Nowy projekt mechanizmu ulgi w opłacie mocowej – niższe koszty za energię elektryczną?

Z dniem 1 stycznia 2021 r. w zakresie energii elektrycznej zaczęła być pobierana opłata mocowa w wysokości 76,20 zł za każdą MWh, która została zużyta w dni robocze w godzinach od 7 do 22. Ministerstwo Klimatu zaproponowało projekt mechanizmu ulgi we wspomnianej opłacie, który premiuje odbiorców o dość płaskim profilu zużycia energii elektrycznej z uwagi na to, że nie wpływają oni w sposób znaczący na wzrost zapotrzebowania szczytowego.

Podatek od sprzedaży detalicznej wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku

Podatek od sprzedaży detalicznej został już formalnie wprowadzony do polskiego porządku prawnego. Jednak ze względu na postępowanie sądowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej Ministerstwo Finansów zawiesiło pobór podatku. Z formalnego punktu widzenia, w przypadku braku dalszego zawieszenia, podatek od sprzedaży detalicznej będzie należny począwszy od 1 stycznia 2021 roku.

Ministerstwo Finansów chce zwiększyć atrakcyjność opodatkowania w formie ryczałtu

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. poszerzenie grupy podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu czy podniesienie limitu przychodów umożliwiającego wybór takiej formy opodatkowania (do 2 mln euro). W ocenie resortu finansów nowe regulacje doprowadzą do zwiększenia atrakcyjności opodatkowania w takiej formie.

Nowelizacja akcyzy przyjęta przez Senat – wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) już od 1 lutego 2021 r.

Dnia 13 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy, która wprowadza kluczową zmianę dla wszystkich podmiotów mających styczność z wyrobami akcyzowymi. Zgodnie z nowymi przepisami z dniem 1 lutego 2021 r. zostanie uruchomiony Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, który będzie miał za zadanie gromadzenie informacji o wykorzystaniu wyrobów akcyzowych przez podmioty z całego kraju.

Ministerstwo Finansów ogranicza stosowanie ulgi abolicyjnej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ograniczająca tzw. “ulgę abolicyjną”, została podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. W praktyce wprowadzone regulacje mogą przełożyć się na znaczny wzrost opodatkowania, dla osób wykonujących pracę poza Polską.

Od 2021 r. nie będzie możliwości zastosowania obniżonych stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych

W przyjętym przez Sejm 29 października 2020 r. projekcie nowelizacji ustaw podatkowych potwierdziły się zapowiedzi co do ograniczenia możliwości modyfikowania wysokości stawki amortyzacyjnej dla przedsiębiorców działających w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE) i Polskiej Strefie Inwestycji (PSI). Projekt zakłada wprowadzenie przepisu wyłączającego możliwość podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych dla nowych środków trwałych, przez cały okres korzystania ze zwolnienia w podatku dochodowym.

Pełne oskładkowanie umów zlecenia

W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia prasowe dotyczące planowanego wprowadzenia pełnego oskładkowania umów zlecenia już od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że prowadzone są rozmowy z partnerami społecznymi na ten temat, jednakże równocześnie wskazuje, że jeszcze żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte. Niezależnie jednak od tego, czy pełne oskładkowanie umów zlecenia wejdzie w życie już za kilka miesięcy czy w terminie późniejszym, zwiększenie kosztów pracy w niedalekiej przyszłości wydaje się być przesądzone. Warto przygotować się na te zmiany już teraz.

Projekt estońskiego CIT przyjęty przez Sejm

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego nowy system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT. Dwa dni później ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym

14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Według Ministerstwa Finansów, konieczność nowelizacji przepisów wynika m.in. z potrzeby wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami.