W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego porządku prawnego nowy system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT.  Dwa dni później ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wprowadza dwa alternatywne warianty opodatkowania:

  • estoński CIT – polegający na zmianie momentu zapłaty podatku. Obecnie przedsiębiorcy płacą CIT od wypracowanego w danym roku zysku. W tzw. modelu estońskim płatność podatku nastąpi dopiero w momencie wypłaty zysku, np. w formie dywidendy;
  • specjalny fundusz inwestycyjny, który ma na celu umożliwienie podatnikom szybsze rozliczenie amortyzacji środków trwałych w kosztach podatkowych bez ingerencji w dotychczasowe rozliczenia podatkowe.

Według Ministerstwa Finansów, wskazane rozwiązania stanowią zachęty podatkowe do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój i zwiększanie nakładów na środki trwałe.

Wybór opodatkowania na nowych zasadach jest fakultatywny, co oznacza, że pozostałe instrumenty podatkowe takie jak 9% stawka CIT czy wspieranie innowacyjności wciąż pozostaną dostępne dla podmiotów nieobjętych tzw. estońskim CIT (ryczałtem). W konsekwencji, to podatnik zdecyduje, czy skorzysta z tzw. estońskiego CIT czy nie. Jeśli jednak przedsiębiorca podejmie decyzję o wdrożeniu nowego rozwiązania w życie, będzie musiał spełnić następujące warunki:

  • próg przychodowy spółki nie może przekroczyć 100 mln zł,
  • spółka musi zatrudniać przynajmniej 3 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty,
  • wspólnikami spółki mogą być wyłącznie osoby fizyczne,
  • działalność operacyjna spółki musi stanowić większość uzyskiwanych przez nią dochodów,
  • spółka nie może być zaangażowana kapitałowo w innych podmiotach.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, podatnik będzie mógł skorzystać z nowego rozwiązania na okres 4 lat i będzie miał możliwość jego przedłużenia na następne okresy, chyba że złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem.

Grupę docelową dla planowanego rozwiązania stanowić mają  głównie podmioty należące do sektora małych i średnich przedsiębiorców.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Oznacza to, że spółki z o.o. i spółki akcyjne, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i które spełniają warunki określone w ustawie, będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CIT od 1 stycznia 2021 r. i być opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych od tego dnia.