Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Wskazany projekt przewiduje:

1. Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT

Zgodnie z projektem przewiduje się, że spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie komandytariuszy takich spółek - raz w momencie osiągnięcia zysku przez spółkę komandytową i drugi raz w momencie jego wypłaty komandytariuszom.

Więcej...

 

2. Objęcie części spółek jawnych podatkiem CIT

Podatkiem CIT mają być objęte również te spółki jawne w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie zostaną ujawniani.

Projektowane przepisy przewidują obowiązek udzielenia przez spółkę informacji o wspólnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. 

 

3. Opodatkowanie wydania majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej

Projekt doprecyzowuje art. 14a ustawy o CIT wskazując, że opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tym przepisie podlega również wydanie majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej. Dotychczas kwestia ta pozostawała sporna pomiędzy organami i sądami administracyjnymi.

 

4. Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych

Zmianie mają ulec zasady opodatkowania spółek nieruchomościowych. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej ma ciążyć na spółce nieruchomościowej a nie, jak dotychczas, na sprzedawcy udziałów. 

Projekt wprowadza definicję spółki nieruchomościowej - zgodnie z definicją jest to podmiot, w tym niebędący spółką, w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów w dowolnym okresie 12 bezpośrednio następujących po sobie miesięcy, stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości.

Wprowadzono także obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez spółkę nieruchomościową nie mającą siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Więcej...

 

5. Ograniczenie możliwości rozliczenia strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych

Ograniczone ma zostać prawo rozliczania strat w sytuacji w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

 

6. Ograniczenie możliwości “manipulowania” wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia

Projekt wprowadza ograniczenie możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - w okresie korzystania z takiego zwolnienia. Zgodnie z projektem ograniczenia te mają mieć zastosowanie tylko do tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną wprowadzone do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Więcej...

 

7. Polityka podatkowa będzie obowiązkowa

Z opublikowanego projektu ustawy  wynika, że wprowadzony ma zostać obowiązek  sporządzania i podawania przez podatników podatku CIT do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy. 

Obowiązek ma dotyczyć:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

Więcej...

 

8. Podwyższenie do 2 mln EUR progu 9% podatku CIT

Zgodnie z projektem podwyższenie ulega limit przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 

9. Zmiany w zakresie ulgi abolicyjnej w podatku PIT

Projekt przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą poprzez zmniejszenie limitu odliczenia ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1360 zł. Korzyść z zastosowania ulgi będzie więc mocno ograniczona i spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów za granicą uzyskujących dochody i rozliczający podatek w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczenia.

Więcej...

 

10. Pozostałe zmiany