English

 

28 listopada Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje:

1. Objęcie spółek komandytowych podatkiem CIT

Zgodnie z nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych spółki komandytowe staną się podatnikami CIT. W praktyce oznacza to podwójne opodatkowanie komandytariuszy takich spółek - raz w momencie osiągnięcia zysku przez spółkę komandytową i drugi raz w momencie jego wypłaty komandytariuszom. Co ciekawe, nowe przepisy dają spółkom komandytowym możliwość wyboru terminu wejścia w nowy reżim podatkowy bądź od stycznia 2021 r., bądź od maja 2021 r.

Więcej...

 

2. Objęcie części spółek jawnych podatkiem CIT

Podatkiem CIT mają być objęte również te spółki jawne w przypadku których podatnicy podatku dochodowego partycypujący w zyskach takich spółek jawnych nie zostaną ujawnieni.

Znowelizowane przepisy przewidują obowiązek udzielenia przez spółkę informacji o wspólnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej. 

 

3. Opodatkowanie wydania majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej

Ustawa doprecyzowuje art. 14a ustawy o CIT wskazując, że opodatkowaniu na zasadach wskazanych w tym przepisie podlega również wydanie majątku likwidacyjnego w formie rzeczowej. Dotychczas kwestia ta pozostawała sporna pomiędzy organami i sądami administracyjnymi.

 

4. Zmiany zasad opodatkowania sprzedaży spółek nieruchomościowych

Zmianie mają ulec zasady opodatkowania spółek nieruchomościowych. Obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej ma ciążyć na spółce nieruchomościowej a nie, jak dotychczas, na sprzedawcy udziałów. 

Nowelizacja wprowadza definicję spółki nieruchomościowej, zgodnie z którą, jest to co do zasady podmiot:

  • w którym (na ostatni dzień poprzedniego roku) co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów stanowiły nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości,
  • wartość bilansowa takich nieruchomości przekraczała 10 mln. PLN, oraz
  • uzyskane w poprzednim roku przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

Wprowadzono także obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez spółkę nieruchomościową nie mającą siedziby lub zarządu na terytorium Polski.

Więcej...

 

5. Ograniczenie możliwości rozliczenia strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych

Ograniczone ma zostać prawo rozliczania strat w sytuacji, w której podatnik przejął inny podmiot lub do podatnika wniesiony został wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wkład pieniężny, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Więcej...

 

6. Ograniczenie możliwości “manipulowania” wysokością stawki amortyzacyjnej w sytuacji gdy podatnik korzysta ze zwolnienia

Ustawa wprowadza ograniczenie możliwości stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym - w okresie korzystania z takiego zwolnienia. Zgodnie z nowelizacją ograniczenia te mają mieć zastosowanie tylko do tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostaną wprowadzone do ewidencji po 31 grudnia 2020 r.

Więcej...

 

7. Polityka podatkowa będzie obowiązkowa

Z ustawy  wynika, że wprowadzony ma zostać obowiązek  sporządzania i podawania przez podatników podatku CIT do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Obowiązek ma dotyczyć:

  • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym,
  • podatkowych grup kapitałowych.

Więcej...

 

8. Podwyższenie do 2 mln EUR progu 9% podatku CIT

Zgodnie z nowelizacją podwyższenie ulega limit przychodów uprawniających do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

 

9. Zmiany w zakresie ulgi abolicyjnej w podatku PIT

Ustawa przewiduje ograniczenie w korzystaniu z ulgi abolicyjnej dla osób pracujących za granicą poprzez zmniejszenie limitu odliczenia ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, tj. 1360 zł. Korzyść z zastosowania ulgi będzie więc mocno ograniczona i spowoduje wzrost obciążeń polskich rezydentów za granicą uzyskujących dochody i rozliczający podatek w oparciu o metodę proporcjonalnego odliczeniaNowelizacja przewiduje również, że ulga nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do osób wykonujących pracę lub usługi poza terytorium lądowym państw (np. marynarzy). Jest to zasadnicza zmiana w porównaniu z pierwotną wersją projektu nowelizacji.

Więcej...

 

10. Pozostałe zmiany