W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę  o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje  m.in. poszerzenie grupy podatników mogących stosować opodatkowanie w formie ryczałtu czy podniesienie limitu przychodów umożliwiającego wybór takiej formy opodatkowania (do 2 mln euro). W ocenie resortu finansów nowe regulacje doprowadzą do zwiększenia atrakcyjności opodatkowania w takiej formie.

 

Ryczałt jako uproszczona forma opodatkowania

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania przychodów osób fizycznych. Podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie przychód – bez uwzględniania kosztów. Obecnie jednak z tej formy opodatkowania może skorzystać tylko część osób prowadzących działalność gospodarczą.

Obecnie są to jedynie wybrane działalności oraz zawody wykonywane przez osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także działalność w formie spółki jawnej lub spółki cywilnej. Wymogiem zastosowania ryczałtu jest również nieprzekraczanie limitu przychodów z tej działalności (obecnie 250 tys. EUR).

Nawet po spełnieniu tych warunków nadal część przedsiębiorców nie może jednak rozliczać się w formie ryczałtu. Chodzi m.in. o podatników, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej czy osiągają przychody (w całości lub części) z tytułu świadczenia niektórych rodzajów usług, jak np. usług reklamowych czy pośrednictwa finansowego, a także przychodów z wykonywania wolnych zawodów - innych niż m.in. lekarz, technik dentystyczny, położna czy pielęgniarka.

 

Planowane podniesienie limitów

Nowelizacja przygotowana przez resort finansów ma na celu zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu i poszerzenie grupy podatników, którzy będą mogli korzystać z tego rozwiązania.

Istotną zmianą będzie podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu z 25 tys. euro na 200 tys. euro.

 

Poszerzenie możliwości stosowania ryczałtu

Równocześnie poszerzona zostanie grupa podatników, która będzie miała możliwość opodatkowania ryczałtem.

Prawo do korzystania z ryczałtu zyskają przedstawiciele tzw. wolnych zawodów.

Co ważne, nowelizacja przewiduje też zmianę samej definicji „wolnego zawodu”, która polega na poszerzeniu katalogu zawodów, m.in. o adwokatów, notariuszy, radców prawnych, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, brokerów reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych czy też rzeczników patentowych.

Ponadto, wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Obniżenie stawek podatkowych

Zmniejszone zostaną także wysokości niektórych stawek ryczałtu.

Według stawki 17% (zamiast dotychczasowej 20%) opodatkowane będą przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów.

Według stawki 15% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które dotychczas w większości opodatkowane były stawką 17%, w tym np. usług prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów.

Z kolei przychody z tytułu wykonywania usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych będą opodatkowane według stawek 8,5% i 12,5% w przypadku przychodów przekraczających 100 tys. zł.

Ponadto, utrzymana zostanie zasada, zgodnie z którą według stawki 8,5% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług, które nie zostały przyporządkowane do innych stawek ryczałtu.

Co istotne, od 2021 r. ryczałt od przychodów będą mogli płacić również wynajmujący nieruchomości w ramach działalności gospodarczej, a wysokości ryczałtu dla większości usług najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem ulegną ujednoliceniu (8,5% i 12,5%, gdy przychody przekroczą 100 tys. zł).

Z kolei stawką 10% opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek. Świadczenie tego typu usług dotychczas wyłączało opodatkowanie ryczałtem.

 

Komentarz PwC

W naszej ocenie zakres proponowanych zmian powoduje, że wybór formy opodatkowania dla różnych rodzajów działalności powinien być poprzedzony dokładną analizą. Może okazać się bowiem, że np. zastosowanie liniowej stawki podatku dla działalności gospodarczej (19%) będzie mniej korzystne niż zastosowanie ryczałtu, co w obecnym stanie prawnym rzadko ma miejsce.