English

 

28 listopada 2020 r.Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku CIT.

Spółki Komandytowe podatnikami CIT

Zgodnie z nowelizacją przewiduje się objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku CIT. 

W praktyce wprowadzone zmiany oznaczają odejście od dotychczasowego modelu jednokrotnego opodatkowania komandytariuszy wskazanych spółek osobowych. Po wejściu w życie nowelizacji, zyski osiągane przez komandytariuszy będą, co do zasady, podlegały podwójnemu opodatkowaniu - raz w momencie ich osiągnięcia przez spółkę osobową i drugi raz w momencie wypłaty wspólnikom. 

W celu minimalizacji obciążeń podatkowych dla najmniejszych podmiotów nowelizacja przewiduje zwolnienie kwoty odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł. Zwolnienie nie będzie obejmowało komandytariuszy powiązanych z komplementariuszem1

Komplementariuszom spółek komandytowych ma przysługiwać prawo do odliczenia od podatku dochodowego, wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce. W konsekwencji komplementariusz spółki komandytowej podlegać będzie podobnym obciążeniom podatkowym jak wspólnicy spółek podatkowo transparentnych (spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

Przepisy przejściowe przewidują, że spółki komandytowe staną się podatnikami od  1 stycznia 2021 r. Mogą one jednak zdecydować, że znowelizowane przepisy znajdą do nich zastosowanie dopiero od  1 maja 2021 r. Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika podatku CIT spółka ta jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych. Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, a osiągniętych przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku CIT, stosować będzie się zasadniczo przepisy w brzmieniu obowiązującym przed  dniem, w którym taka spółka stała się podatnikiem podatku CIT. 

Efektywnie znowelizowane przez Sejm przepisy sprawiają więc, że spółki komandytowe staną się podatnikami, według swojego wyboru, bądź od stycznia 2021 r., bądź od maja 2021 r.

***

1Tzn. nie będzie dotyczyło komandytariuszy, który: 

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

  1. a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  2. b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art.  11a ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.