Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

Zgodnie z opublikowanym 16 września projektem ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw przewiduje się objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku CIT.

Spółki Komandytowe podatnikami CIT

Zgodnie z projektem przewiduje się objęcie spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakresem przedmiotowym podatku CIT. 

W praktyce wprowadzone zmiany oznaczają odejście od dotychczasowego modelu jednokrotnego opodatkowania komandytariuszy wskazanych spółek osobowych. Po nowelizacji, zyski osiągane przez komandytariuszy będą, co do zasady, podlegały podwójnemu opodatkowaniu - raz w momencie ich osiągnięcia przez spółkę osobową i drugi raz w momencie wypłaty wspólnikom

W celu minimalizacji obciążeń podatkowych dla najmniejszych podmiotów projekt przewiduje zwolnienie kwoty odpowiadającej 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 000 zł. Zwolnienie nie będzie obejmowało komandytariuszy powiązanych z komplementariuszem 1

Komplementariuszom spółek komandytowych ma przysługiwać prawo do odliczenia od podatku dochodowego, wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwoty podatku zapłaconej przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce. W konsekwencji komplementariusz spółki komandytowej podlegać będzie podobnym obciążeniom podatkowym jak wspólnicy spółek podatkowo transparentnych (spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego).

Przepisy przejściowe przewidują, że istniejące spółki komandytowe będą zobowiązane do zamknięcia swoich ksiąg rachunkowych 31 grudnia 2020 r. Do dochodów wspólników spółki komandytowej uzyskanych z udziału w zyskach tej spółki, a osiągniętych przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku CIT, stosować będzie się zasadniczo przepisy w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2021 r.

 

***

 

1Tzn. nie będzie dotyczyło komandytariuszy, który: 1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub

2) jest członkiem zarządu:

  1. a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
  2. b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.