Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności

English

 

16 września 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustaw wpłynie zapewne na działalność tzw. spółek nieruchomościowych w Polsce. Proponowane zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Obecnie projekt ustawy znajduje się na wczesnym etapie procesu legislacji. 

 

1. Definicja spółki nieruchomościowej

Projekt ustawy wprowadza definicję spółki nieruchomościowej. Zgodnie z proponowaną definicją przez spółkę nieruchomościową należy rozumieć podmiot (w tym spółkę osobową oraz fundusz inwestycyjny), w którym co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów za dowolny okres dwunastu kolejnych miesięcy stanowiły nieruchomości położone w Polsce lub prawa do takiej nieruchomości. Zgodnie z obecnym brzmieniem tylko bezpośrednio posiadane nieruchomości były brane pod uwagę przy ustalaniu, czy dana spółka jest spółką nieruchomościową.

Jeżeli podmiot kwalifikuje się jako spółka nieruchomościowa, zastosowanie ma nowy mechanizm uzgadniania zysków kapitałowych ze sprzedaży jej  udziałów (omówiony 

poniżej). Sam status spółki nieruchomościowej nie przesądza jednak o tym, czy podatek zostanie nałożony (np. nadal istnieje możliwość, że sprzedaż udziałów w spółce nie kwalifikującej się jako spółka nieruchomościowa będzie opodatkowana w przypadku, gdy jej wartość wywodzi się pośrednio z polskich nieruchomości). 


2. Uzgodnienie podatku od zysków kapitałowych ze zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej 

Planuje się, że w przypadku gdy przynajmniej jedna ze stron transakcji zbycia udziałów (lub praw o podobnym charakterze) nie jest rezydentem Polski, to obowiązkiem rozliczenia podatku od zysków kapitałowych takiej transakcji (jako płatnika, czyli w imieniu sprzedającego) zostanie obciążona spółką nieruchomościową (której udziały są zbywane). Spółka nieruchomościowa byłaby zobowiązana do zapłaty 19% podatku od zysku z tego tytułu do właściwego urzędu skarbowego w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód do opodatkowania. Jeżeli spółka nie posiada informacji o wartości transakcji, należny podatek ustala się na 19% wartości rynkowej udziałów w spółce będącej przedmiotem transakcji. 

Podatnikiem podatku od zysków kapitałowych nadal byłby sprzedający, ale spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku odpowiadałaby całym swoim majątkiem za prawidłowe naliczenie, pobranie i wpłatę podatku do urzędu skarbowego. Można przypuszczać, że sprzedający powinien zapłacić spółce nieruchomościowej stosowną kwotę podatku przed rozliczeniem podatku, jednak niezastosowanie się do tego nie wpłynęłoby na obowiązek rozliczenia podatku przez spółkę nieruchomościową. Należy to więc uwzględnić przy zawieraniu umowy sprzedaży udziałów. 

Opisany mechanizm może mieć zastosowanie także do niektórych innych transakcji zbycia akcji, takich jak umorzenie (odkup) akcji. 


3. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez spółki nieruchomościowe spoza UE / EOG 

Projekt ustawy przewiduje obowiązek ustanowienie przedstawiciela podatkowego dla spółki nieruchomościowej niebędącej polskim rezydentem. Obowiązek wyznaczenia przedstawiciela podatkowego nie będzie jednak dotyczył spółek podlegających nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w państwie członkowskim UE lub w innym państwie EOG. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie nałożeniem na spółkę nieruchomościową kary do 1 mln zł. 


4. Zawiadomienie o udziałowcach spółki nieruchomościowej 

Spółka nieruchomościowa, a także podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio udziały (lub prawa o podobnym charakterze) w takiej spółce będą zobowiązane do przekazanie do organów podatkowych informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio w tej spółce udziały. Spółki byłyby zobowiązane do przekazania informacji za rok obrotowy lub obrotowy do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego.


5. Zmiany w definicji rzeczywistego właściciela 

Projekt ustawy przewiduje niewielką zmianę w definicji rzeczywistego właściciela. Mianowicie, fraza „prawnie lub faktycznie” ma zostać usunięta z jednego z warunków, zgodnie z którym właściciel odsetek nie powinien być zobowiązany do przeniesienia wierzytelności. Zmiana ta nie powinna mieć większego wpływu na interpretację wymogów dotyczących właścicieli rzeczywistych przez polskie organy podatkowe.


6. Obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej

Zgodnie z projektem ustawy spółka nieruchomościowa będzie zobowiązana do sporządzenia i opublikowania sprawozdania z realizacji strategii podatkowe.

Sprawozdania z realizacji strategii obejmować ma m.in. (i) podejście do procesów i procedur dotyczących zarządzania obowiązkami podatkowymi, (ii) liczbę dostarczonych informacji o schematach podatkowych, (iii) transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej, (iv) działania restrukturyzacyjne planowane lub podjęte przez podatnika. 

Na opublikowanie raportu z realizacji strategii na stronie internetowej i przekazanie stosownej informacji do urzędu skarbowego podatnicy będą mieli 9 miesięcy liczonych od upływu terminu składania rocznej deklaracji CIT. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie nałożeniem kary do 1 mln zł. 


7. Przedłużenie zwolnienia z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych na okres epidemii 

Projekt ustawy przewiduje przedłużenie zwolnienia z podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych w okresie od 1 marca 2020 r.  do 31 grudnia 2020 r., a także w przypadku obowiązywania po dniu 31 grudnia 2020 r. stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19 od dnia 1 stycznia 2021 r. do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany.


8. Inne zmiany

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom projekt ustawy na obecnym etapie nie przewiduje istotnych zmian w zasadach amortyzacji podatkowej w zakresie ograniczeń odliczania odsetek na podstawie EBITDA.