W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę, która wprowadza rewolucyjne zmiany w ustawach o PIT i CIT. Zakłada on między innymi zmiany w opodatkowaniu wspólników spółek komandytowych i spółek jawnych, które stanowią konsekwencję objęcia spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych podatkiem CIT.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ma wejść w życie już od nowego roku, tj. 1 stycznia 2021 roku, a jej kluczowym założeniem jest nadanie spółce komandytowej i niektórym spółkom jawnym statusu podatnika CIT.  Odpowiednio do zmian w ustawie o CIT zmienią się także zasady opodatkowania wspólników spółek osobowych na gruncie ustawy o PIT.

 

Jak jest teraz?

Obecnie spółki komandytowe są transparentne podatkowo, co oznacza, że podatek od dochodu wypracowanego przez spółkę płacą jej wspólnicy. Tego rodzaju przychody na gruncie ustawy o PIT traktowane są jak przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.  Wspólnikom spółek komandytowych przysługuje więc prawo do wyboru opodatkowania osiąganych zysków podatkiem progresywnym, obliczonym według skali podatkowej (stawki 17% lub 32%) lub podatkiem liniowym (19%),  przewidzianym dla dochodów z działalności gospodarczej. Warto zaznaczyć, że dochody te, traktowane jak dochody z działalności gospodarczej, podlegają także daninie solidarnościowej, o ile ich wysokość - po uwzględnieniu przewidzianych odliczeń - przekroczy 1 000 000 zł.

 

… a jak będzie?

Zmiany przepisów ujęte w nowelizacji przewidują, że dochody wspólników omawianych spółek zostaną zakwalifikowane do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych (podobnie jak dywidendy) i tym samym opodatkowane według zryczałtowanej stawki PIT w wysokości 19%. Wprowadzona zmiana będzie rzutowała także na opodatkowanie daniną solidarnościową, której wspólnicy nie będą musieli uiszczać, nawet jeżeli ich zyski z udziału w spółce przekroczą 1 000 000 zł.

 

Rozliczenia podatkowe komplementariusza

Komplementariusz, analogicznie jak ma to miejsce obecnie w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, będzie mógł liczyć na możliwość odliczenia od swojego zobowiązania podatkowego, zapłacony przez spółkę podatek CIT (proporcjonalne do posiadanych udziałów), co ma wynikać bezpośrednio z art. 30a ust. 6a ustawy o PIT. Może to doprowadzić do sytuacji, że jeśli spółka zapłaciła od uzyskanego dochodu CIT wg stawki 19%, to komplementariusz, dokonując rozliczenia otrzymanej dywidendy, nie będzie musiał dodatkowo płacić podatku dochodowego od osób fizycznych. Proporcjonalne odliczenie podatku będzie przysługiwało przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym Spółka osiągnęła zysk.

 

Rozliczenia podatkowe komandytariusza

Niestety, trzeba mieć na uwadze, że wyżej przedstawione rozwiązanie dotyczące odliczenia podatku CIT nie będzie dotyczyć komandytariuszy. Zapłacą oni cały podatek. Jednak Ustawodawca wprowadza dla nich nowe zwolnienie, które daje możliwość nieco złagodzenia opodatkowania tej grupy podmiotów. Bez podatku pozostanie 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza (choć nie każdego, bo ustawa przewiduje sporo wyłączeń z prawa do zwolnienia). Zwolnienie to jest limitowane do 60 tys. zł (limit będzie obowiązywać odrębnie dla każdej spółki komandytowej, w której dany podmiot jest komandytariuszem). To zaś oznacza, że nadal część wypłaconego zysku spółki może być „podwójnie” opodatkowana.

 

Spółka jawna

Zmiany w opodatkowaniu dotyczą tylko niektórych spółek jawnych. W praktyce osoby fizyczne będące wspólnikami sp. j., których tożsamość jest organom podatkowym znana, nadal powinni rozliczać się na dotychczasowych zasadach, a więc ich przychody będą kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej.

 

Spółki zagraniczne

Trzeba zauważyć, że nowe regulacje dotyczą tylko spółek komandytowych, które mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. A zatem przychody z udziału w zyskach transparentnych spółek zagranicznych mogą być dalej traktowane jako przychody z działalności gospodarczej (o ile spółki te są transparentne także w kraju siedziby/zarządu spółki). Ich wspólnicy będą więc opodatkowani na zasadach odmiennych niż w przypadku kwalifikacji dochodów jako dochodów z udziału w zyskach osób prawnych. Tym samym na skutek uchwalonej nowelizacji może dochodzić do różnic w opodatkowaniu w Polsce tego samego rodzaju przychodu w zależności, czy jest to spółka polska, czy zagraniczna.

 

Co to może oznaczać dla mnie?

Uchwalone zmiany wprowadzają częściowo nowe i dość skomplikowane rozwiązania podatkowe, stąd  prawidłowa kwalifikacja źródła uzyskiwanego przychodu i jego odpowiednie zadeklarowanie w zeznaniu podatkowym może budzić wątpliwości. Zachęcamy zatem do kontaktu, jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości dotyczące skutków przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań.