Na skutek nowelizacji ustawy o CIT w życie wejdą przepisy ograniczające możliwość rozliczenia strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych.

Na skutek nowelizacji ustawy o CIT w życie wejdą przepisy ograniczające możliwość rozliczenia strat powstałych na skutek działań restrukturyzacyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy ustawy o CIT przewidują, iż przy określaniu dochodu nie podlegają uwzględnieniu straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych – w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek przekształcenia spółki będącej podatnikiem w inną spółkę również będącą takim podatnikiem (np. przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną).

Znowelizowane przepisy mają przeciwdziałać przenoszeniu rentownej działalności do spółek ze stratą podatkową. Zdaniem projektodawcy, taka sytuacja może mieć miejsce w szczególności, gdy podmiot ponoszący straty, którego działalność nie rokuje możliwości uzyskiwania w kolejnych latach dochodów i rozliczenia wykazanych strat z tymi dochodami, może dokonać przejęcia lub zakupu innego przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części), po to tylko, aby o wartość poniesionych w przeszłości strat obniżać podatkowe dochody tego innego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z nowelizacją, przy ustalaniu dochodu, stanowiącego podstawę opodatkowania nie będzie uwzględniać się strat podatnika, jeżeli podatnik przejął inny podmiot lub nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w tym w drodze wkładu niepieniężnego, lub otrzymał wkład pieniężny, za który nabył przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w wyniku czego:

a) przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności gospodarczej po takim przejęciu lub nabyciu, w całości lub w części jest inny niż przedmiot faktycznie prowadzonej przez podatnika podstawowej działalności przed takim przejęciem lub nabyciem, lub

b) co najmniej 25% udziałów (akcji) podatnika posiada podmiot lub podmioty, które na dzień kończący rok podatkowy, w którym podatnik poniósł taką stratę, praw takich nie posiadały.

Co zmiany oznaczają dla podatników?

Na co warto zwrócić uwagę to niejasne, nieostre sformułowanie przepisów, które mogą rodzić wątpliwości po stronie podatników. Przepisy nie określają, jak należy rozumieć pojęcie “przedmiot podstawowej działalności gospodarczej”. Co więcej, nawet jeżeli w wyniku restrukturyzacji (np. połączenia) zmieni się on tylko częściowo, np. działalność podatnika zostanie rozszerzona o dodatkową działalność spółki przejmowanej, to i tak podatnik utraci prawo do rozliczania strat w całości. Taka sytuacja wystąpi także wtedy, gdy dochód (który mógłby zostać pomniejszony o stratę) powstałby na kontynuowanej działalności podatnika. Podobnie - zmiana udziałowca/akcjonariusza podatnika może ograniczyć możliwość rozliczania strat podatkowych. Przepisy nie określają również, czy zmiana posiadania udziałów/akcji z bezpośredniego na pośrednie ograniczy możliwość rozliczania strat.

W ramach prac legislacyjnych, Francusko-Polska Izba Gospodarcza postulowała, aby wprowadzone zostały stosowne przepisy przejściowe wskazujące, że ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych mają zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy wskazanych w nich czynności dokonali już po wejściu w życie ustawy oraz wyłącznie w celu uzyskania korzyści podatkowych.

Uwaga została nieuwzględniona przez projektodawcę, który stwierdził, że brak jest podstaw, aby ochroną z tytułu „praw nabytych” lub „interesów w toku” obejmować takie działania. Projektowany przepis pozbawia prawa do rozliczania strat w kolejnych latach podatkowych. Podatnicy powinni zatem zastanowić się, czy w 2021 roku będą uprawnieni do rozliczania historycznych strat podatkowych.

Warto podkreślić, że planowane zmiany mogą uczynić Polskę mniej atrakcyjną lokalizacją do inwestowania dla zagranicznych inwestorów i ograniczy transakcje restrukturyzacyjne przeprowadzane również z odpowiednim uzasadnieniem ekonomicznym, a nie tylko w celu optymalizacji podatkowej.