14 sierpnia 2020 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowana została nowa wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Według Ministerstwa Finansów, konieczność nowelizacji przepisów wynika m.in. z potrzeby wyeliminowania nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami. 
Według projektu, nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym co do zasady ma wejść w życie od 1 września 2020 r. Przy czym ze względu na harmonogram posiedzeń parlamentu termin ten nie jest możliwy do zrealizowania. Można przyjąć, że większość przepisów wejdzie w życie z początkiem 2021 r. 

Najważniejsze proponowane zmiany

  • Wprowadzenie obowiązku składania deklaracji podatkowych oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 lipca 2021 r. (z wyłączeniem deklaracji podatkowych i uproszczonych składanych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej) oraz prowadzenia ewidencji wyrobów akcyzowych w formie elektronicznej od 1 stycznia 2022 r.; 
  • Wprowadzenie obowiązku składania kwartalnych deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy opodatkowanych zerową stawką akcyzy oraz kwartalnych deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 1 stycznia 2021 r.;
  • Wdrożenie obowiązku prowadzenia przez podmioty sprzedające (sprzedawców) rejestru odbiorców wyrobów (bez względu na kod CN), które w swym składzie zawierają alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, który będzie dotyczył alkoholu etylowego skażonego mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium, lub mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub alkoholem izopropylowym;
  • Wprowadzenie obowiązku stosowania się do wiążącej informacji akcyzowej (WIA) przez podatnika, na rzecz którego WIA została wydana. Ograniczenie ważności WIA do 5 lat z możliwością przedłużenia ważności WIA na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat na wniosek podatnika nie później niż na 3 miesiące przed upływem okresu jej ważności;
  • Możliwość zmiany treści WIA w przypadku stwierdzenia, iż nie jest ona zgodna z prawem w wyniku zmiany przepisów Nomenklatury Scalonej (CN), przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów lub utraty zgodności WIA z interpretacją Nomenklatury Scalonej (CN);
  • Aktualizacja wzoru służącego do obliczenia wartości zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej przez zakład energochłonny wykorzystujący energię elektryczną; 
  • Wdrożenie obowiązku uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.