English

Ministerstwo Rozwoju przygotowuje pakiet nowych przepisów dotyczących gospodarki zużytymi olejami. Przedstawiony został raport, zawierający projekt zmiany ustawy i przedstawienie rozwiązań mających na celu ograniczenie nielegalnego spalania olejów zużytych oraz zmniejszenie szarej strefy w branży olejowej. Potrzeba nowych regulacji wynika z faktu, iż Polska od lat znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem.

Zarys sytuacji

Według danych Ministerstwa Rozwoju poprzez funkcjonowanie szarej strefy w obrębie olejów odpadowych oraz braku zapłaty opłaty produktowej, budżet państwa traci w przybliżeniu 150 mln PLN rocznie. Co więcej, rocznie spalanych jest od kilkudziesięciu do 100 tys. ton olejów w niezgodnych z przepisami instalacjach grzewczych, co przyczynia się do emisji zagrażających zdrowiu substancji.

Istotą opracowanego projektu jest uszczelnienie funkcjonującego systemu zagospodarowania olejów odpadowych i zapobieganie procederowi nielegalnego spalania przepracowanych olejów.

Pakiet smarowy

Na podstawie wniosków z raportu zaproponowano zmianę szeregu aktów prawnych tworzących razem całość nazywaną pakietem smarowym, w ramach którego przedstawiono rozwiązania mające na celu zapewnienia efektywnego systemu zbiórki olejów odpadowych i nadzoru nad ich prawidłowym zagospodarowaniem z punktu widzenia ochrony środowiska, m.in.:

  • rozszerzenie o smary obowiązku uzyskiwania koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych oraz koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą,
  • objęcie zabezpieczeniem majątkowym wymaganym dla powyższych koncesji należności wynikających z opłaty produktowej,
  • utworzenie ogólnokrajowego systemu zbiórki olejów zużytych przyczyniającego się bezpośrednio do zwiększenia poziomu odzysku olejów zużytych,
  • wprowadzenie opłaty depozytowej jako mechanizmu stymulującego zbiórkę olejów odpadowych od konsumentów smarów,
  • uzupełnienie oraz doprecyzowanie zasad gospodarowania olejami odpadowymi.

Konsekwencje dla firm

Pakiet nowych rozwiązań jest jeszcze w fazie przygotowań, niemniej już teraz warto zidentyfikować, czy ich wejście w życie nie spowoduje obowiązku dla danej firmy posiadania lub uzyskania wymaganej koncesji. Przystosowanie działalności do nowych zasad gospodarowania olejami odpadowymi może będzie wymagało także właściwego zaklasyfikowania wykorzystywanych lub zużywanych olejów objętych nowymi  obowiązkami.

Wsparcie PwC

PwC oferuje szeroki zakres wsparcia w procesie przygotowania przedsiębiorstwa na nowe regulacje, w szczególności wsparcie w zakresie:

  • Analizy klasyfikacyjnej - bazując na naszym doświadczeniu zdobytym podczas podobnych projektów, jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie w procesie analizy klasyfikacyjnej, której celem jest zidentyfikowanie katalogu produktów objętych nowymi obowiązkami;
  • Analizy systemowej - nasze wsparcie nakierowane jest na określenie aktualnych możliwości w zakresie zgromadzenia i przekazania danych, a także na wdrożenie rozwiązań, które umożliwią spełnienie nowych wymogów (dostosowanie systemów / outsourcing procesu raportowania).

Pobierz w PDF