* }

Projekt nowelizacji ustawy o CIT przekazany do Sejmu

W dniu 28 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych przewidujący dalsze zmiany podatkowe, dotyczące w przeważającej mierze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W dniu 23 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu projekt ustawy dotyczącej zmian w podatku CIT, uwzględniający część uwag zgłoszonych w toku konsultacji publicznych i opiniowania.

Projekt zmian w Ordynacji podatkowej - możliwe ważne zmiany w zakresie dochodzenia nadpłaty

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad projektem nowelizacji Ordynacji podatkowej zawierającym m.in. istotne zmiany w zakresie dochodzenia nadpłaty podatku VAT lub akcyzy oraz instrumentalnego wszczynania postępowań karnoskarbowych tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku. Projekt nie został jeszcze opublikowany - znajduje się na etapie konsultacji wewnętrznych.

Pakiet SLIM VAT 3 – projekt zmian do ustawy o VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Celem planowanej nowelizacji jest dalsze uproszczenie i ułatwienie rozliczania VAT przez podatników. Ponadto, proponowane zmiany mają usunąć wiele zbędnych obowiązków spoczywających obecnie na firmach.

Pozostałe zmiany w projekcie ustawy nowelizującej ustawę o CIT

28 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt przepisów zmieniających niektóre regulacje wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Projekt wprowadza istotne modyfikacje m.in. do takich elementów opodatkowania podatkiem CIT, jak podatek minimalny, podatek u źródła, opodatkowanie przerzuconych dochodów i ukrytej dywidendy oraz opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych i spółek holdingowych. Warto mieć jednak również na uwadze kilka mniejszych i rozproszonych, lecz również znamiennych poprawek zaproponowanych w projekcie ustawy.

Nadchodzą kolejne zmiany w Polskiej Strefie Inwestycji

Obecne Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji utraci moc 1 stycznia 2023 r. W związku z tym trwają prace nad projektem nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, w ramach którego zakłada się wprowadzenie istotnej zmiany w zakresie korzystania z preferencyjnych warunków wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji w przypadku reinwestycji, a także doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów dotyczących PSI.

Nowy projekt ustawy implementującej Dyrektywę plastikową opublikowany

W dniu 26 lipca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został długo wyczekiwany nowy projekt ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, która stanowi transpozycję do polskiego prawa przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, tzw. Dyrektywy SUP (potocznie zwanej "Dyrektywą plastikową").

Estoński CIT - projekt nowelizacji

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje m.in. regulacje dotyczące ryczałtu od przychodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy o CIT - czyli tzw. estońskiego CIT.

Polski Ład | Istotne zmiany w opodatkowaniu najmu prywatnego oraz rozliczanego w ramach działalności gospodarczej w roku 2022 i 2023

Nowelizacja zmieniająca przepisy podatkowe, funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu 1.0 (ze zmianami, które weszły w życie 1 lipca 2022 r., tj. Polski Ład 2.0) dotyczy również zasad opodatkowania przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny). Szereg istotnych zmian objętych Polskim Ładem przedstawiamy w poniższym artykule.

Opłata reprograficzna rozszerzona o laptopy, komputery, telewizory, tabletym- projekt regulacji

Rządowy projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, który przewiduje rozszerzenie opłaty reprograficznej o kolejne produkty – m.in. laptopy, komputery, tablety, telewizory, wszedł na kolejny etap procesu legislacyjnego. Mimo powolnego tempa procesu legislacyjnego, projekt cały czas posuwa się do przodu. Tym samym nie można powiedzieć, że prace nad tym projektem zostały całkowicie zawieszone.

Nowe obowiązki sprawozdawcze coraz bliżej - Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia implementacji Dyrektywy DAC7

11 lipca 2022 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia krajowych regulacji implementujących postanowienia Dyrektywy DAC7. Prekonsultacje potrwają do 24 lipca. Projektowane przepisy mają na celu wdrożenie unijnych ram sprawozdawczości dotyczących dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych. MF zakłada wprowadzenie mechanizmów kontrolnych i wysokich kar za niedopełnienie obowiązków wynikających z tych regulacji.

Zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT)

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który nowelizuje m.in. przepisy odnoszące się do obowiązków płatnika WHT a także zmienia regulacje dotyczące oświadczenia WH-OSC.

Zmiany w przepisach o Polskiej Spółce Holdingowej - kolejna opcja zwolnienia z podatku dywidend i sprzedaży udziałów

Konsultowane obecnie zmiany w ustawie o CIT mają objąć istotne modyfikacje reżimu Polskiej Spółki Holdingowej (PSH). Projekt rozszerza ten reżim na struktury wielopoziomowe oraz podmioty korzystające ze zwolnienia dyrektywowego dla dywidend a także wprowadza całkowite zwolnienie dla przychodów uzyskanych przez PSH z dywidend od spółek zależnych.

Podatek od przerzuconych dochodów - projekt nowelizacji

Projekt zmian w ustawie o CIT z 27 czerwca 2022 r. przewiduje istotne zmiany w podatku od przerzuconych dochodów, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. Cześć zmian opisano przy tym jako doprecyzowujące. W artykule opisano najważniejsze założenia zmian.