W dniu 7 października br. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą niektóre regulacje wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Ustawa wprowadza istotne modyfikacje m.in. do takich elementów opodatkowania podatkiem CIT, jak podatek minimalny, podatek u źródła, opodatkowanie przerzuconych dochodów i ukrytej dywidendy oraz opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych i spółek holdingowych. Warto mieć jednak również na uwadze kilka mniejszych i rozproszonych, lecz również znamiennych poprawek zaproponowanych w ustawie nowelizującej.  Zmiany te mają na celu w głównej mierze doprecyzowanie lub uproszczenie reguł budzących wątpliwości podatników.

 

Projektowane zmiany

1) Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust. 1; art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT)

2) Zmiana momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek w części finansowanej przez płatnika (art. 15 ust. 4h ustawy o CIT)

3) Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art. 24b ustawy o CIT)

4) Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” (art. 18f ustawy o CIT)

5) Zmiana w zakresie ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej - “ulga na IPO” (art. 18ed ustawy o CIT)

6) Odliczenie również “starych strat” przez PGK (art. 69b ustawy z dnia 29 października 2021 r.)

7)Wydłużenie działań antyinflacyjnych w zakresie obniżonych stawek VAT i akcyzy

8) Doprecyzowanie obowiązku przekazywania informacji o umowach z nierezydentami (ORD-U), w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych TPR (art. 82 Ordynacji podatkowej)

9) Digitalizacja obowiązków informacyjnych notariuszy

10) Inne zmiany legislacyjne zawarte w ustawie nowelizującej:

 

Ustawa przewiduje również zmiany w ustawie o PIT na zasadzie analogicznego odwzorowania w zakresie, w jakim te same regulacje znajdują się w obu ustawach.

Wskazane powyżej zmiany, w odniesieniu do ustawy o CIT, za wyjątkiem opisanych w pkt 1), wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dniem 25 października 2022 r. (poz. 2180).