28 czerwca 2022 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt przepisów zmieniających niektóre regulacje wprowadzone w ramach tzw. Polskiego Ładu. Projekt wprowadza istotne modyfikacje m.in. do takich elementów opodatkowania podatkiem CIT, jak podatek minimalny, podatek u źródła, opodatkowanie przerzuconych dochodów i ukrytej dywidendy oraz opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych i spółek holdingowych. Warto mieć jednak również na uwadze kilka mniejszych i rozproszonych, lecz również znamiennych poprawek zaproponowanych w projekcie ustawy.  Zmiany te mają na celu w głównej mierze doprecyzowanie lub uproszczenie reguł budzących wątpliwości podatników.

 

Projektowane zmiany

1) Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust. 1; art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy o CIT)

2) Zmiana momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek w części finansowanej przez płatnika (art. 15 ust. 4h ustawy o CIT)

3) Uproszczenie procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art. 24b ustawy o CIT)

4) Uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” (art. 18f ustawy o CIT)

5) Zmiana w zakresie ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej - “ulga na IPO” (art. 18ed ustawy o CIT)

6) Odliczenie tylko “nowych strat” przez PGK (art. 69b ustawy z dnia 29 października 2021 r.)

7) Doprecyzowanie obowiązku przekazywania informacji o umowach z nierezydentami (ORD-U), w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 Ordynacji podatkowej)

8) Inne zmiany legislacyjne zawarte w projekcie ustawy:

 

Projekt ustawy przewiduje również zmiany w ustawie o PIT na zasadzie analogicznego odwzorowania w zakresie, w jakim te same regulacje znajdują się w obu ustawach.

Wskazane powyżej zmiany, za wyjątkiem opisanych w pkt 1), miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Projekt jest aktualnie na etapie konsultacji publicznych. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2022 r.