Obecne Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji utraci moc 1 stycznia 2023 r. W związku z tym trwają prace nad projektem nowego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Projekt rozporządzenia), w ramach którego zakłada się wprowadzenie istotnej zmiany w zakresie korzystania z preferencyjnych warunków wejścia do Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w przypadku reinwestycji, a także doprecyzowanie i uporządkowanie przepisów dotyczących PSI.

 

Kluczowa zmiana

Korzystną, projektowaną zmianą jest zwiększenie dostępu do preferencyjnych warunków wejścia do PSI w przypadku reinwestycji. Reinwestycja pozwala na obniżenie minimalnej wartości nowej inwestycji o 50% (względem standardowych wysokości kosztów kwalifikowanych wymaganych w danej lokalizacji / w odniesieniu do danego typu inwestycji) w przypadku inwestycji polegającej na:

  • zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub
  • dywersyfikacji produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub
  • zasadniczej zmianie dotyczącej procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Zgodnie z Projektem rozporządzenia te preferencyjne warunki będą dostępne:

  • dla szerszego grona przedsiębiorców - do tej pory mogły z nich korzystać jedynie duzi i średni przedsiębiorcy, a teraz włączono także mikro i małych przedsiębiorców,
  • bez ograniczeń czasowych - do tej pory z preferencyjnych warunków obniżenia o 50% progu wejścia do PSI dla reinwestycji można było korzystać jedynie do końca roku 2022.

 

Pozostałe zmiany

W Projekcie rozporządzenia dodano:

  • wyłączenie możliwości ubiegania się o wsparcie w przypadku produkcji broni i amunicji, o której mowa w sekcji C w dziale 25.4 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.
  • do katalogu kosztów kwalifikowanych dwuletnie koszty pracy poniesione przez przedsiębiorcę na tworzenie nowych miejsc pracy w związku z realizacją nowej inwestycji.

Obie zmiany mają charakter wyłącznie doprecyzowujący. Mimo, że obecnie nie ma wyłączonej bezpośrednio działalności w zakresie produkcji broni i amunicji, to w rzeczywistości nie można na tę działalność wydać decyzji o wsparciu. Kwestie przemysłu zbrojeniowego wyłączone zostały bowiem na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

Co dalej?

Projekt znajduje się w fazie opiniowania. Trwają prace legislacyjne, których zakończenie szacujemy na IV kwartał br. Zgodnie z Projektem rozporządzenia, znowelizowana regulacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2023 r. W Projekcie rozporządzenia wskazano również, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia rozporządzenia nadal będziemy stosować rozporządzenie w brzmieniu dotychczasowym.

 

Komentarz

Kluczowa z nadchodzących zmian związanych z programem PSI, tj. możliwość stosowania preferencyjnego, obniżonego o 50% kryterium ilościowego (względem obowiązujących dla danej lokalizacji i typu inwestycji wartości minimalnego CAPEX) niewątpliwie stanowić będzie dodatkową zachętę dla przedsiębiorców planujących rozwój swojego biznesu. 

Projektowane rozwiązanie, przekładające się na uproszczenie tzw. “warunków wejścia”, naszym zdaniem, może zadziałać jako czynnik napędzający mikro i małe przedsiębiorstwa do dywersyfikowania działalności, modyfikowania istniejących procesów produkcyjnych czy zwiększania zdolności produkcyjnych istniejących zakładów. Dodatkowo wyłączenie ograniczenia czasowego stosowania tej preferencji stanowi wyraz zrozumienia ustawodawcy dla sytuacji inwestorów w dużych ośrodkach miejskich (gdzie progi wejścia do PSI są bardzo wysokie). Inwestycje związane z rozwojem istniejących już zakładów produkcyjnych nie są już tak kosztochłonne jak projekty związane z budową nowego zakładu od podstaw. Jednocześnie sytuacja gospodarcza i polityczna istotnie wpływa na zahamowanie i ograniczenie skali inwestycji. Dlatego inwestorzy w lokalizacjach o wysokich progach wejścia do PSI często nie mogą efektywnie skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego w PSI.

W naszej ocenie wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących reinwestycji w dłuższej perspektywie korzystnie wpływać będzie na funkcjonowanie polskich przedsiębiorców, w tym mikro i małych, którzy aktualnie (w świetle trwającego kryzysu oraz biorąc pod uwagę negatywne skutki finansowe wynikające z COVID-19) nierzadko borykają się z płynnością czy rentownością działalności. Obniżenie progu ilościowego, w naszej ocenie, może spowodować zwiększenie atrakcyjności instrumentu w formie zwolnienia podatkowego w PSI.

Pozostałe zmiany planowane do wprowadzenia mają za zadanie jedynie doprecyzować pewne oczywiste kwestie związane z korzystaniem z pomocy w PSI. Projekt rozporządzenia nie odnosi się jednak do problemów praktycznych inwestorów PSI, które rozstrzygane są obecnie w sądach administracyjnych m.in. wydatków na infrastrukturę tzw. „około produkcyjną”, czy też momentu uznania kosztów za kwalifikowane w związku z ujęciem w ewidencji środków trwałych.

Z drugiej strony, naszym zdaniem, wskazane byłoby zastosowanie kompleksowego podejścia do nowych inwestorów na wzór pozytywnych regulacji z okresu pandemii dotyczących zachęt podatkowych, kiedy to poczynione zostały zmiany uzasadnione komplikacjami wywołanymi przez COVID-19 odnośnie programu PSI oraz tzw. Grantu rządowego, w tym również zmniejszenie minimalnego progu inwestycyjnego we wspomnianym grancie.