English

 

Dnia 1 sierpnia opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów określające wysokość stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych, w tym podatku od nieruchomości na 2023 r.

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych górne granice stawek podatków i opłat lokalnych określane są w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów. 

Należy pamiętać, obwieszczenie określa jedynie stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych. Wysokość stawek obowiązujących na obszarze poszczególnych gmin określa rada gminy w drodze uchwały.

 

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości w 2023 r.

1 ) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,16 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,61 zł od 1 m² powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczenie mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 zł od 1 m² powierzchni;

2 ) od budynków lub ich części

a) mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 28,78 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 13,47 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 9,71 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budowli niezmiennie wynosi 2% jej wartości.   

W związku z faktem, że wzrost maksymalnych stawek podatku od nieruchomości jest oparty na wskaźnikach dotyczących inflacji w ujęciu rocznym, w następnym roku podatników czeka szczególnie wysoki wzrost stawek, co oznacza że kluczowe jest zweryfikowanie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości.