Organ wydający:
NSA
Data:
2021-10-12
Sygnatura:
III FSK 1755/21, III FSK 1261/21, III FSK 107/21
Dnia 12 października NSA wydał kluczowe orzeczenia z punktu widzenia określenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości budowli, których wartość została ujęta w tzw. kompleksowych środkach trwałych.

 

Z kompleksowymi środkami trwałymi mamy do czynienia wówczas, gdy obejmują one swoim zakresem więcej niż jeden obiekt budowlany. Rozliczenie tego rodzaju środków trwałych na potrzeby PoN jest szczególnie problematyczne z uwagi na fakt, że wartość początkowa tego środka trwałego (stanowiąca co do zasady podstawę opodatkowania) obejmuje poza wartością budowli, również wartości innych obiektów, które nie powinny być uwzględnione w podstawie opodatkowania.

Istnieje już ukształtowana linia orzecznicza, zgodnie z którą w przypadku środka trwałego obejmującego kilka obiektów (np. budowli i obiektów małej architektury, które nie podlegają opodatkowaniu) podstawę opodatkowania PoN stanowi wartość rynkowa budowli. Sytuacja jest mniej oczywista, jeżeli chodzi o koszty pośrednie nienależnie skapitalizowane do wartości początkowej kompleksowego środka trwałego.

Dzisiejsza seria wyroków NSA dotyczyła właśnie sytuacji, kiedy to podatnik nienależnie zaliczył do wartości początkowej środka trwałego (obejmującego m.in. budowle dla celów PoN) koszty pośrednie inwestycji nieruchomościowej. Zdaniem organów i WSA w Rzeszowie: “skoro wartość budowli została ujęta w wartości początkowej kompleksowego środka trwałego, nie może budzić wątpliwości, że podatnik dokonywał odpisów amortyzacyjnych także od wartości początkowej spornej budowli.” A co za tym idzie, podstawą opodatkowania powinna być wartość kompleksowego środka trwałego.

Innego zdania był NSA, który w ustnym uzasadnieniu wyroku wskazał, że w sytuacji, gdy do kompleksowego środka trwałego zostały nienależnie skapitalizowane koszty pośrednie inwestycji, należy wyłączyć z podstawy opodatkowania wydatki, które nie powinny być skapitalizowane w wartości początkowej środka trwałego. Z kolei ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (upol) nie przewiduje rekonstruowania wartości budowli poprzez operacje rachunkowe modyfikujące wartość początkową środków trwałych, w związku z czym należy w takiej sytuacji zastosować art. 4 ust. 5 upol nakazujący określenie podstawy opodatkowania PoN z uwzględnieniem wartości rynkowej budowli.

 

Komentarz PwC

Wyrok należy ocenić jako pozytywny. Gdyby bowiem za słuszne przyjąć stanowisko WSA, w podstawie opodatkowania należałoby uwzględnić całą wartość kompleksowego środka trwałego. Innymi słowy, oprócz wartości budowli do podstawy opodatkowania powinny być wówczas zaliczone także skapitalizowane wydatki na zieleń czy prace przygotowawcze.

Warto zatem dokonać przeglądu podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości aby zweryfikować, czy nie jest ona zawyżona.