Organ wydający:
NSA
Data:
2021-09-29
Sygnatura:
III FPS 1/21
NSA w składzie siedmiu sędziów jednomyślnie podjął uchwałę, zgodnie z którą obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (upol), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek. 

 

NSA przyznał, że zgodnie z przepisami upol oraz Prawa budowlanego nie można zakwalifikować jako budowli obiektu, który wpisuje się w definicję budynku. Innymi słowy, jeżeli dany obiekt jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, czyli spełnia definicję budynku, to obiekt taki nie może być uznany za budowlę, nawet wtedy, gdy jest literalnie wymieniony jako budowla w przepisach Prawa budowlanego

Sprawa rozstrzygana przez NSA dotyczyła opodatkowania silosów należących do spółki będącej producentem materiałów budowlanych. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości silosów, elewatorów i podobnych obiektów od lat było przedmiotem sporu z organami podatkowymi, co wynika m.in. z problemów odpowiedniego sklasyfikowania takich obiektów jako budynków lub budowli.

Korzystniejszym dla podatników rozwiązaniem jest opodatkowanie tych obiektów jako budynków - z uwzględnieniem powierzchni użytkowej. Wartość początkowa takich obiektów jest zazwyczaj stosunkowo wysoka, a zatem podatek od nieruchomości płacony w wysokości 2% tej wartości rocznie jest znacznym obciążeniem dla przedsiębiorców. 

Przedmiotowa uchwała może zatem wiązać się z istotnymi oszczędnościami podatkowymi w podatku od nieruchomości.