Organ wydający:
NSA
Data:
2021-07-13
Sygnatura:
III FSK 1611/21
NSA przedstawił do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne dotyczące kwalifikacji silosów jako budynków lub budowli. Odpowiednie zaliczenie tych obiektów do jednej z tych grup jest kluczowe dla ich opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

 

Stan faktyczny

Sprawa rozstrzygana przez NSA dotyczyła opodatkowania silosów należących do spółki będącej producentem materiałów budowlanych. Spółka w swoim majątku posiadała silosy, które pierwotnie opodatkowała jako budowle, tj.z zastosowaniem stawki 2% od ich wartości początkowej. Spółka zweryfikowała jednak deklarowane podstawy opodatkowania i uznała, że powinna opodatkować silosy jako budynki - z uwzględnieniem ich powierzchni. 

 

Stanowisko organów oraz sądów administracyjnych

Zarówno organ pierwszej instancji, jak i SKO stały na stanowisku, zgodnie z którym obiekty te powinny być kwalifikowane do opodatkowania podatkiem od nieruchomości jako budowle. Organy powoływały się przy tym na opinię biegłego, który stwierdził, że silosy posiadają co prawda cechy charakterystyczne dla budynków, to jednak zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie sposobu posadowienia, konstrukcji przegród pionowych i poziomych, w tym dachu, nie występują jednocześnie w budynkach.

Podobnego zdanie był WSA w Lublinie, który dodatkowo wskazał, że silosy zostały zaprojektowane i wybudowane nie jako budynki, ale jako silosy i tunele, co przesądza o tym, że powinny być one opodatkowane podatkiem od nieruchomości jako budowle. 

 

Postanowienie NSA

Spółka nie zgodziła się z WSA w Lublinie i złożyła skargę kasacyjną. NSA w postępowaniu kasacyjnym uznał, że do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy konieczne jest wydanie uchwały przez skład siedmiu sędziów NSA. Sąd sformułował przedmiotowe pytanie o następującej treści:

Czy obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane w zw. z art. 1a ust. 1 pkt 2 u.p.o.l., może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l.?”

 

Komentarz PwC

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości silosów, elewatorów i podobnych obiektów od lat było przedmiotem sporu z organami podatkowymi, co wynika m.in. z problemów odpowiedniego sklasyfikowania takich obiektów jako budynków lub budowli. Klasyfikacja ta jest kluczowa ze względu na ustalenie podstawy opodatkowania. W przypadku budynków jest to ich powierzchnia użytkowa, natomiast w przypadku budowli będzie to, co do zasady, ich wartość początkowa. 

Korzystniejszym dla podatników rozwiązaniem jest zasadniczo opodatkowanie z uwzględnieniem powierzchni użytkowej. Wartość początkowa takich obiektów jest zazwyczaj stosunkowo wysoka, a zatem podatek od nieruchomości płacony w wysokości 2% tej wartości rocznie jest znacznym obciążeniem dla przedsiębiorców. 

Problem z prawidłowym opodatkowaniem tych obiektów wynika m.in. z nieprecyzyjnego określenia przez ustawodawcę przedmiotu opodatkowania. Cechy konstrukcyjne silosów wpisują się bowiem w definicję budynku, natomiast sposób ich wykorzystywania wskazywałby na konieczność sklasyfikowania tych obiektów jako zbiorników - tj. budowli.   

Przedstawienie przedmiotowego problemu do rozstrzygnięcia NSA w drodze uchwały należy zatem ocenić pozytywnie. Niemniej jednak specyfika konstrukcyjna silosów i elewatorów może w każdym przypadku różnić się od siebie, w związku z czym trudno obecnie oczekiwać, że przyszła uchwała rozwiąże wszystkie problemy w kontekście opodatkowania obiektów tego typu.