English

 

Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny, podatnicy podatku od nieruchomości (PoN) mogli w 2020 r. korzystać z szeregu preferencyjnych rozwiązań - od wydłużenia terminów zapłaty podatku, aż po zwolnienia podatkowe za okres od kwietnia do czerwca. Niemniej jednak ten rok powoli dobiega końca, a wraz z nim kończą się korzystne dla podatników rozwiązania. 

Co więcej, od początku 2021 roku stawki podatku od nieruchomości ulegną zwiększeniu. Ze względu na napięte budżety gmin oraz trwającą pandemię koronawirusa, istnieje duże prawdopodobieństwo, że organy podatkowe będą poszukiwać dodatkowych wpływów, w tym także z tytułu podatku od nieruchomości.

 

Dostosowanie do nowych przepisów

Od lipca 2019 roku obowiązują przepisy, które wprowadziły wzory deklaracji podatkowych zawierające dodatkowe obowiązki informacyjne. Dla wielu firm oznaczało to zmiany związane z procesem zbierania danych niezbędnych do zachowania poprawnej sprawozdawczości podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości. Obecnie konieczne może być np. ustalenie położenia wszystkich budynków i budowli uwzględniające numer działki, numer księgi wieczystej oraz adres. 

W związku z tym zwłaszcza dla dużych podmiotów, posiadających majątek w wielu gminach poprawne i terminowe wypełnianie deklaracji na podatek od nieruchomości, bez wsparcia dedykowanych narzędzi wspomagających proces rozliczania podatku, wymagało często zaangażowania na wiele tygodni dodatkowych zasobów w organizacji. 

 

Możliwości automatyzacji rozliczeń

Nowe wzory deklaracji podatku od nieruchomości, funkcjonujące od połowy 2019 roku, umożliwiają wprowadzenie jednolitego formatu danych w skali całego przedsiębiorstwa (na terenie wszystkich gmin, gdzie usytuowany jest jego majątek). Standaryzacja formatu danych przewidziana przez ustawodawcę ułatwia więc przygotowanie rozwiązań, które zastosowane w organizacji pozwalają na automatyczne wypełnienie deklaracji na podatek od nieruchomości, co dotąd, ze względu na funkcjonowanie różnych wzorów deklaracji w różnych gminach, było mocno utrudnione.

Tego rodzaju automatyzacja jest szczególnie przydatna wówczas, gdy podatnik posiada nieruchomości na obszarze kilku gmin, ponieważ aplikacja automatycznie uzupełni stawki podatkowe, które często różnią się w zależności od gminy, na terenie której znajduje się majątek. 

 

Rekomendowane działania

Dostosowanie swoich rozliczeń do nowych obowiązków sprawozdawczych jest doskonałą okazją do weryfikacji przyjętych zasad opodatkowania dla celów PoN. Co więcej, w większości przypadków weryfikacja rozliczeń PoN prowadzi do identyfikacji oszczędności podatkowych, które mogą zrównoważyć wzrost obciążeń w podatku od nieruchomości ze względu na wzrost stawek podatku.

 

Rozwiązanie PwC

Przygotowaliśmy aplikację umożliwiającą automatyczne wygenerowanie deklaracji na podatek od nieruchomości dla wielu gmin. Nasze rozwiązanie zawiera w sobie funkcjonalność wygenerowania załączników do deklaracji podatku od nieruchomości, gdzie podatnik jest obowiązany do podania szczegółowych informacji wymaganych przez wprowadzone w połowie 2019 roku przepisy. 

Program wylicza wysokość zobowiązania w poszczególnych gminach, a następnie generuje gotowe deklaracje podatkowe w formacie PDF. Identyfikuje też zmiany w pliku dotyczącym przedmiotów opodatkowania wprowadzanych w trakcie trwania roku podatkowego i generuje korekty deklaracji podatkowych.