Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian do ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Celem planowanej nowelizacji jest dalsze uproszczenie i ułatwienie rozliczania VAT przez podatników. Ponadto, proponowane zmiany mają usunąć wiele zbędnych obowiązków spoczywających obecnie na firmach. 

 

Zasadniczo projekt obejmuje rozwiązania, które Ministerstwo Finansów przedstawiło na początku roku do tzw. pre-konsultacji w dokumencie „SLIM VAT 3 – propozycje i kierunki zmian” (o głównych obszarach zmian pisaliśmy już wcześniej. Przy czym idąc o krok dalej i uwzględniając zgłaszane uwagi i postulaty, w obecnym projekcie zaproponowano dodatkowo m.in. następujące rozwiązania:

  • uproszczenie i ujednolicenie zasad przeliczania kursów walut przy fakturach korygujących tj. zarówno w przypadku korekt in plus, jak i korekt in minus właściwym będzie tzw. kurs historyczny;
  • doprecyzowanie regulacji w zakresie obniżania sankcji VAT poprzez wskazanie konkretnych okoliczności sprawy, które powinny być uwzględniane przez organy przy miarkowaniu dodatkowego zobowiązania (zaproponowano także określenie górnych granic sankcji, co oznacza, że będzie możliwe ustalenie sankcji w niższej wysokości niż 15% i 20%);
  • zniesienie obowiązku uzgadniania proporcji / prognozy prewspółczynnika z naczelnikiem urzędu skarbowego w formie protokołu w przypadku podatników prowadzących tzw. sprzedaż mieszaną i ustalających proporcję wstępną (konieczne będzie jednak zawiadomienie organu o przyjętej proporcji / prewspółczynniku);
  • przyspieszenie zwrotu kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej (jeśli kwota zwrotu nie budzi wątpliwości nie będzie wydawana w tym przedmiocie decyzja);
  • zliberalizowanie warunków szybszego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych (skrócono czas badania warunku dotyczącego posiadania kas, jak również obniżono próg wartości takiej sprzedaży);
  • doprecyzowanie zasad systemu TAX FREE w przypadku, gdy zwrot podatku podróżnemu w gotówce nastąpił po upływie terminu do złożenia deklaracji podatkowej (zasadniczo korekta podatku będzie możliwa w okresie, w którym podatnik otrzymał od podróżnego dokument potwierdzający otrzymanie takiego zwrotu);
  • w przepisach prawa celnego - wprowadzenie krajowych regulacji dotyczących miejsc uznanych i wyznaczonych. 

Zasadniczo większość zmian zaproponowanych w pakiecie SLIM VAT 3 ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Przy czym obecnie projekt jest jeszcze w fazie konsultacji publicznych a wszelkie uwagi można zgłaszać jeszcze do 26 sierpnia 2022 r.