Orzeczenie tygodnia

Konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy traktować należy jako wniesienie wkładu niepieniężnego

Dnia 24 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że konwersję wierzytelności na kapitał zakładowy traktować należy jako wniesienie wkładu niepieniężnego. Zdaniem NSA takie rozstrzygnięcie wynika z faktu, że wierzytelność zamieniana jest na inne prawo majątkowe, czyli udziały. Nie jest też wniesieniem wkładu w formie pieniężnej, albowiem tę można zrealizować tylko przez wpłaty pienieżne. 

W drugiej części wyroku NSA potwierdził, że w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki, kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia tych udziałów jest wartość odpowiadająca kwocie pożyczki, która została udzielona spółce przez wnoszącego wkład, nie wyższa jednak niż wartość wkładu odpowiadająca wierzytelności z tytułu tej pożyczki. W tym zakresie NSA podzielił  stanowisko zawarte w uchwale z 14 czerwca 2021 r. NSA (sygn. II FPS 2/21).

 

Ekspress podatkowy

VAT:  Opinia Rzecznika Generalnego - Fakt rozłożenia na raty zapłaty wynagrodzenia za jednorazowe świadczenie usług nie wpływa na moment powstania zobowiązania podatnika

W dniu 1 lipca 2021 r. Rzecznik Generalny Maciej Szpunar wydał opinię, w której wskazał, że w odniesieniu do transakcji obejmującej jednorazowe świadczenie usług, za które podatnik pobiera wynagrodzenie rozłożone na raty, nie ma zastosowania art 64 ust. 1 dyrektywy VAT, zgodnie z którym w przypadku transakcji związanych z płatnością rat świadczenie usług uważa się za wykonane z upływem terminów, których te płatności dotyczą. Zdaniem Rzecznika Generalnego sam fakt rozłożenia na raty zapłaty wynagrodzenia za jednorazowe świadczenie usług nie wpływa na moment powstania zobowiązania podatnika Kiedy świadczenie ma charakter jednorazowy i istnieje precyzyjny moment pozwalający stwierdzić zakończenie jego wykonywania to moment powstania obowiązku powinien być ustalony na podstawie art. 63 dyrektywy VAT. 

W drugiej części opinii Rzecznik wskazał, że skoro podatnik świadczący usługę o charakterze jednorazowym uzgodnił z usługobiorcą rozłożenie wynagrodzenia na raty, to nie ma miejsca niewywiązywanie się z płatności w rozumieniu art. 90 ust. 1 dyrektywy VAT

CIT: Opinia zabezpieczająca w zakrese zmiany struktury właścicielskiej

Dnia 24 czerwca 2021 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z dnia 25 maja 2021 r., w której szef Krajowej Administracji Skarbowej potwierdził, że czynność polegająca na wniesieniu w formie wkładu niepieniężnego przez włoskich wspólników wszystkich udziałów spółki polskiej do spółki zagranicznej w zamian za jej udziały powstałe z podwyższenia kapitału zakładowego nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów unikania opodatkowania. 

W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości osiągnięcia korzyści podatkowych oraz wykazania, że osiągnięcie korzyści będzie jednym z głównych celów jej dokonania, to czynność ta nie spełnia wszystkich ustawowych kryteriów unikania opodatkowania, gdyż korzyści te nie pozostają w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej, a sposób działania nie jest sztuczny.

PIT: Bez odpowiedniej dokumentacji nie ma preferencji

Dnia 1 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że do skorzystania  z podwyższonych 50 proc. kosztów autorskich konieczne jest wyraźne wyodrębnienie części wynagrodzenia należnej między innymi za rozporządzanie autorskimi prawami majątkowymi do utworu. 

 

Legislacja

Pakiet zmian w zakresie powrotu kapitału do Polski oraz podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu

Dnia 28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło rozpoczęcie prekonsultacji dotyczących projektu przepisów wprowadzających pakiet rozwiązań dla powrotu kapitału do Polski. Konsultowane przepisy wprowadzają program repatriacji kapitału, czyli przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, ulgę dla podatników działających na rzecz nauki, kultury i sportu polegająca na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę oraz zmiany przepisów dot. ryczałtu od przychodów zagranicznych dla osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie tzw. ulgi na powrót, dedykowanej dla osób, które przez 3 lata mieszkały poza granicami kraju. Ma ona polegać na możliwości odliczania od podatku połowy podatku zapłaconego przez podatnika w Polsce w poprzednim roku. Odliczenie od podatku podatnik będzie mógł stosować przez cztery lata następujące po roku bazowym czy roku w którym podatnik zmienił rezydencję podatkową albo rok następujący po zmianie rezydencji podatkowej. Ulga na powrót będzie działała także w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne. 

Ministerstwo ogłosiło projekt przepisów. Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich, potrwają do 2 lipca 2021 r.

Więcej informacji…