Temat tygodnia

"Polski Ład" - propozycje zmian w podatkach

W dniu 15 maja 2021 r. podczas konferencji prasowej zaprezentowany został tzw. Polski Ład, czyli pakiet zmian zawierający między innymi nowe propozycje zmian w systemie podatkowym. Zgodnie z założeniami przedstawionego programu ma on zapewnić tzw. restart podatkowy, przewidujący m.in. zmiany dotyczące podatków pracowniczych istotne z perspektywy pracodawców oraz osób indywidualnych, takie jak podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys zł czy podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. 

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowanie zmian zaprezentowanych w trakcie konferencji, informacji dostępnych na stronach Ministerstwa Finansów oraz analiz własnych.

Więcej informacji...

 

Express podatkowy

CIT / PIT: Interpretacja ogólna w sprawie wymiany udziałów (akcji)

W dniu 14 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną  z dnia 7 maja 2021 r. dotycząca stosowania przepisów o podatku dochodowym regulujących transakcje wymiany udziałów (akcji). Interpretacja ogólna dotyczy stosowania przepisów art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT oraz art. 12 ust. 4d oraz 11 i 12 ustawy o CIT w zakresie spełnienia warunku dotyczącego nabycia większościowego pakietu udziałów (akcji) w spółce w wyniku dokonania więcej niż jednej transakcji przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy. Warunek odnoszący się do półrocznego okresu został wprowadzony od 1 stycznia 2015 r. Przyjęta wykładnia uznaje za prawidłową taką interpretację przepisów art. 24 ust. 8a- 8c ustawy PIT oraz art. 12 ust. 4d, 11 i 12 ustawy CIT, która dopuszcza ich stosowanie również w modelu, w którym większość głosów w spółce nabywanej jest uzyskiwana przez spółkę nabywającą w wyniku nabycia udziałów (akcji) w tej spółce od większej liczby udziałowców (akcjonariuszy) tej spółki w drodze odrębnych transakcji zawartych w okresie 6 miesięcy.

Spory podatkowe: Istnienie zaległości to warunek wszczęcia postępowania o jej umorzenie

Dnia 5 maja 2021 r. WSA w Gdańsku wydał wyrok w którym orzekł, że organ podatkowy nie jest uprawniony do wydania decyzji o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, w sytuacji gdy zostało wydane postanowienie o odmowie jego wszczęcia.

Zdaniem sądu skoro postępowanie nie zostało wszczęte, to nie mogło zostać umorzone. WSA wskazał, także, że zakończenie postępowania nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku o umorzenie zaległości podatkowej. Każda zmiana okoliczności faktycznych może być zawsze podstawą do ponownego wystąpienia z wnioskiem o umorzenie zaległości lub z wnioskiem o rozłożenie należności na raty.

VAT: Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie zakresu stosowania systemu opodatkowania marży do transakcji dostawy nieruchomości i dostaw terenów budowlanych

Dnia 20 maja 2021 r. Rzecznik Generalny Athanasios Rantos wydał opinie, w ktorej wskazał jak należy interpretować art. 392 dyrektywy VAT dotyczący stosowania systemu opodatkowania marży do transakcji dostawy nieruchomości i dostaw terenów budowlanych.

Zdaniem Rzecznika Generalnego przepis ten pozwala na stosowanie systemu opodatkowania marży do transakcji dostawy terenów budowlanych zarówno wtedy, gdy ich nabycie podlegało VAT ale podatnik, który je odsprzedał, nie miał prawa do odliczenia podatku, jak i wtedy, gdy ich nabycie nie podlegało VAT, ale cena zawiera VAT. Przepis nie ma zastosowania do transakcji dostawy terenów budowlanych, których pierwotne nabycie jako terenów niezabudowanych było wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy. System opodatkowania marży nie może mieć również zastosowania do transakcji dostawy terenów budowlanych, gdy tereny te zostały nabyte przez podatnika dokonującego sprzedaży jako tereny niezabudowane, chyba że w okresie od pierwotnego nabycia terenu budowlanego do chwili jego odsprzedaży zmiany ograniczały się do jego podziału na działki.

 

Legislacja

E-Commerce VAT package 2021: Projekt ustawy o zmianie ustawy o VAT po I czytaniu w Sejmie

Dnia 19 maja 2021 r. w Sejmie odbyło się I czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw, przewidujący zmiany w opodatkowaniu VAT sektora e-commerce. Procedowany pakietu e-commerce przewiduje likwidację zwolnienia z VAT od importu tzw. małych przesyłek o wartości do 22 euro oraz wprowadzenie zwolnienia z VAT dla importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro, jeżeli VAT będzie deklarowany i rozliczany w IOSS.

Ponadto projekt ustawy znaczne rozszerza zakresu transakcji B2C, które dla celów VAT mogą zostać rozliczone za pomocą uproszczonej procedury One Stop Shop. Planowany termin wejścia w życie zmian w zakresie pakietu e-commerce to 1 lipca 2021 r.  Na posiedzeniu Sejmu wiceminister finansów Jan Sarnowski wskazał, że nie przewiduje opóźnień w wejściu w życie przepisów.

Więcej informacji...