Rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza obowiązek  udostępniania publicznie informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty wprowadzające produkty do obrotu (krajowi producenci oraz podmioty przywożące produkty z zagranicy). Podmioty będą zobowiązane do przygotowania takiego dokumentu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie regulacji.

 

Uwzględniając harmonogram prac parlamentu, który będzie następnym etapem procesu legislacyjnego, wszystko wskazuje na to, że przedsiębiorcy powinni zacząć posługiwać się taką dokumentacją już wczesną jesienią 2021 r. Dokładny termin jest uzależniony od daty publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Z uwagi na to, że przedmiotowy obowiązek stanowi implementację regulacji unijnych to należy uznać za pewnik wejście w życie tego obowiązku, który w praktyce powinien zacząć obowiązywać już od 3 lipca 2021 r.

Zgodnie z projektem, podmioty wprowadzające produkty będą zobowiązane do podawania do publicznej wiadomości informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami. Z informacji tych powinno wynikać, że wspomniany podmiot m.in.:

  • nie ogranicza wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów generuje największe zyski;
  • zapewnia odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, na którym produkty są wprowadzane do obrotu;
  • posiada środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków;
  • stosuje mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów.

Tym samym krajowi producenci (np. żywności, ale również innych produktów) oraz podmioty dokonujące przywozu różnego rodzaju produktów będą zobowiązani do przygotowania dokumentu, który powinien zostać udostępniony publicznie a który będzie swego rodzaju Strategią Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta danego podmiotu, potwierdzająca że podmiot realizuje cele w zakresie gospodarowania odpadami. Dodatkowo analizując kolejne projekty regulacji ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, należy stwierdzić że to dopiero początek drogi w zakresie zwiększenia sprawozdawczości związanej gospodarką odpadami.