Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Z uwagi na zbliżające się terminy na wdrożenie do krajowego systemu prawnego unijnych dyrektyw w obszarze środowiska, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało kolejny projekt zmian związanych z implementacją pakietu odpadowego.

 

Oprócz wprowadzenia definicji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i szeregu innych propozycji zawartych w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach, Ministerstwo zaproponowało również wprowadzenie obowiązku udostępniania publicznie informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty wprowadzające produkty do obrotu (krajowi producenci oraz podmioty przywożące produkty z zagranicy) albo podmioty realizujące w ich imieniu te obowiązki.

 

Rozszerzona Odpowiedzialności Producenta

Zgodnie z projektem, system rozszerzonej odpowiedzialności producenta to:

„zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby wprowadzający produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się odpadem;”

W związku z nowym poziomem odpowiedzialności wprowadzających produkty do obrotu, będą oni zobowiązani do:

  • nieograniczania wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski;
  • zapewnienia odpowiedniej dostępności systemu zbierania odpadów na obszarze, w którym wprowadzają produkty do obrotu;
  • udowodnienia, że posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania obowiązków;
  • stosowania mechanizmów samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenia danych i sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów;
  • udostępniania publicznie informacji o realizacji celów w zakresie gospodarowania odpadami, w tym przestrzegania zasad określony powyżej.

Tym samym krajowi producenci (np. żywności, ale również innych produktów) oraz podmioty dokonujące przywozu różnego rodzaju produktów będą zobowiązani do przygotowania dokumentu, który powinien zostać udostępniony publicznie a który będzie swego rodzaju strategią Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta danego podmiotu, potwierdzająca że podmiot realizuje cele w zakresie gospodarowania odpadami. Podsumowując, można stwierdzić że przedmiotowy obowiązek będzie dotyczyć szerokiego kręgu podmiotów.

Termin wejścia w życie tego obowiązku to 1 lipca 2021 r., co oznacza że właściwie zostało niecałe dwa miesiące na przygotowanie dokumentu określającego strategię ROP.