Potwierdzają się doniesienia dotyczące koncepcyjnych prac nad rozszerzeniem kręgu beneficjentów programu wsparcia dla sektora energochłonnego (na temat planowanych zmian w programie pisaliśmy również tutaj). Zgodnie z zapowiedziami do podziału będzie ok. 5 mld złotych.

Obecnie szczegóły zmian nie są jeszcze znane, pojawiają się jednak kolejne informację odsłaniające w którym kierunku zmierza Ministerstwo Rozwoju odpowiedzialne za wdrożenie programu pomocowego.

Po pierwsze, rozważana jest zmiana jednego z warunków uzyskania pomocy, tj. posiadania właściwego kodu PKD przez podmioty wnioskujące o pomoc. Jak wskazuje Minister Rozwoju Waldemar Buda możliwym jest całkowita likwidacja warunku posiadania przez podmiot ubiegający się o pomoc konkretnego kodu PKD. Nie ulega więc wątpliwości, iż w przypadku wprowadzenia powyższej zmiany, lista potencjalnych beneficjentów programu ulegnie znacznemu wydłużeniu. 

Zaznaczyć jednak należy, iż Ministerstwo wciąż zakłada oparcie programu o współczynnik energochłonności, zgodnie z którym pomoc będzie kierowana do przedsiębiorstw, które wykażą odpowiednio wysoki udział kosztów energii i gazu w wartości produkcji. 

Co ważne, ministerstwo planuje stworzenie dodatkowego programu, który przewidywałby przyznanie większych dofinansowań dla firm, które zaczną wdrażać transformację energetyczną, służącą ograniczeniu zużycia energii we własnej produkcji. W ocenie Ministerstwa takie zmiany, stanowią próbę przekształcenia sytuacji, w której co roku środki są przyznawane tym samym podmiotom, przy czym nie są podejmowane dalsze kroki w celu ograniczenia zużycia energii.