Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
12 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.

 

Nowe kompetencje ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych w zakresie wydawania wiz dla cudzoziemców nadała nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 21 stycznia 2021 rok. W konsekwencji od 9 lutego 2021 minister pełni rolę tzw. organu centralnego, do którego odnosi się Wspólnotowy Kodeks Wizowy.

Nowelizacja ustawy nadała również ministrowi prawo określenia w drodze rozporządzenia państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnej obsługi cudzoziemców.

 

Lista państw, których dotyczy rozporządzenie

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, będzie ono dotyczyć wyłącznie cudzoziemców legalnie zamieszkujących terytorium Republiki Białorusi. Rozwiązanie to ma zaadresować powstałe utrudnienia w zakresie obsługi wizowej przez polskie urzędy konsularne w tym kraju i zapewnić sprawne wsparcie obywateli Białorusi oraz cudzoziemców zamieszkujących na terytorium tego państwa, chcących przyjechać do Polski. Utrudnienia powstały w wyniku ograniczenia m.in. składu urzędów konsularnych.

 

Ważna rola konsula w procesie

Pomimo że to minister właściwy do spraw zagranicznych będzie pełnił funkcję organu centralnego i podejmował decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wizy, konsul nadal będzie pełnił ważną rolę w procesie. Wnioski wizowe, wraz z dokumentami uzupełniającymi, nadal będą składane przez cudzoziemców w konsulacie właściwym do miejsca zamieszkania cudzoziemca. Konsul będzie odpowiedzialny również za przeprowadzenie rozmowy z aplikantem. Po spełnieniu odpowiednich warunków, które przewiduje ustawa, konsul przekaże dokumentację do ministra celem rozstrzygnięcia na temat wydania wizy umożliwiającej przyjazd do Polski. Pozytywna decyzja będzie skutkowała wstawieniem naklejki wizowej, za co odpowiedzialny będzie konsul na Białorusi.

 

Przewidywane korzyści

Wejście w życie rozporządzenia w życie może znacznie odciążyć pracę polskich konsulatów na Białorusi, a jednocześnie być dobrym uzupełnieniem programu “Poland Business Harbour” skierowanego na ułatwienie specjalistom IT, start-upom i innym firmom relokacji z Białorusi na terytorium Polski.