English

1 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i kilku innych ustaw. Zmiany dostosowują polskie ustawodawstwo do zmienionego Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, są ponadto związane z przystąpieniem Polski do programu ruchu bezwizowego z USA (tzw. Visa Waiver Program).

Najważniejsze zmiany dotyczą:

Miejsca składania wniosku o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy:

 • wniosek o wydanie takiej wizy cudzoziemiec będzie mógł złożyć zgodnie z miejscem legalnego zamieszkania/pobytu, a nie, jak było do tej pory, zgodnie z miejscem stałego zamieszkania.

Ubezpieczeń przedstawianych przy ubieganiu się o wizę i przy wjeździe do Polski:

 • cudzoziemiec podróżujący do Polski w celu wykonywania pracy (nieobjęty ubezpieczeniem w ZUS) będzie musiał przedstawić podróżne ubezpieczenie medyczne na cały okres planowanego pobytu w Polsce. Dotychczasowe przepisy dopuszczały możliwość przedstawienia polisy obejmującej okres do objęcia cudzoziemca ubezpieczeniem w ZUS – zwykle  wystarczające okazywało się wykupienie polisy na okres dwóch pierwszych tygodni pobytu w Polsce;
 • firmy ubezpieczeniowe będą musiały spełnić dodatkowe wymogi m.in. regularny audyt w przypadku firm nie posiadających siedziby/oddziału na terytorium EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Lista firm spełniających kryteria będzie publikowana i aktualizowana na stronie MSZ.

Terminów związanych z wydawaniem wiz:

 • wydłużenie maksymalnego terminu rozpatrywania wniosku o wydanie wizy krajowej do 60 dni oraz wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (w wyniku decyzji odmownej) z 7 do 14 dni; 
 • umożliwienie złożenia wniosku o wizę krajową już na 6 miesięcy przed wyjazdem
  (a nie, jak dotychczas jedynie na 3 miesiące) – tym sposobem usunięto rozbieżność, jaka miała miejsce od czasu nowelizacji Wspólnotowego Kodeksu Wizowego.

Formularza wniosku wizowego:

 • we wniosku o wydanie wizy krajowej wnioskodawcy będą zobowiązani podać m.in. informacje dotyczące zezwolenia na pracę, uczelni czy kierunku studiów.

Innych regulacji Wspólnotowego Kodeksu Wizowego:

 • z katalogu przesłanek odmowy wydania wizy krajowej usunięto niespełnianie wymagań przez dokument podróży, będzie to teraz (zgodnie z Kodeksem) podstawa do uznania wniosku wizowego za niedopuszczalny;
 • wyłączono kodeksowy wymóg, zgodnie z którym pomiędzy umówionym spotkaniem w celu złożenia wniosku wizowego a samym spotkaniem nie powinny minąć więcej niż dwa tygodnie.

Karalności urzędników:

 • wymaga się, aby urzędnicy zajmujący się merytoryczną obsługą postępowań dotyczących cudzoziemców nie byli skazani za przestępstwo popełnione umyślnie. 

Wizy wydawanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe:

 • wykreślono wizę wydawaną w tym celu z katalogu wiz, w przypadku których podjęcie pracy w Polsce nie jest możliwe nawet w sytuacji posiadania zezwolenia na pracę*.

 

*Obecnie trwają prace nad przepisami umożliwiającymi wykonywanie pracy na podstawie wskazanej wizy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.