English

 

W dniu 29 listopada 2021 r. na stronie Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych www.epuap.gov.pl opublikowano produkcyjną wersję schemy XSD dla faktury ustrukturyzowanej. Tym samym, na miesiąc przed uruchomieniem Krajowego Systemu e-Faktur znana jest ostateczna struktura nowego typu faktury.

 

Zgodnie z art. 106nc ust. 1 ustawy o VAT, który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r., faktura ustrukturyzowana jest wystawiana i otrzymywana przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur za pomocą oprogramowania interfejsowego, w postaci elektronicznej i zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto, zgodnie z ust. 3 tego artykułu ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych udostępnia na elektronicznej platformie usług administracji publicznej wzór faktury ustrukturyzowanej.

Pierwsza robocza wersja schemy XML dla faktury ustrukturyzowanej została opublikowana na stronach Ministerstwa na początku lutego, zaś ostatnia większa zmiana w polach schemy ujrzała światło dzienne w sierpniu.

W porównaniu do roboczej wersji schemy z sierpnia, wersja produkcyjna nie wnosi rewolucyjnych zmian ani istotnych przegrupowań między głównymi węzłami i grupami pól. Wprowadzono jednak pewne zmiany mające na celu doprecyzowanie, uszczegółowienie bądź uporządkowanie informacji, m.in.:

 • wprowadzono typ danych dla numeru GLN
 • wprowadzono aktualizację opisu dla pola P_18A
 • wprowadzono aktualizację opisów pól sekcji dotyczących transportu
 • wprowadzono możliwość wyboru rodzaju adresu - polski / zagraniczny
 • w przypadku adresu typu polskiego uzupełniono sekcję o dodatkowe informacje takie jak: województwo, powiat, nazwa urzędu pocztowego
 • wprowadzono aktualizację typu danych ze znakowego na liczbę całkowitą dla takich pól jak: typy form płatności, typy ładunków, typy rachunków własnych banku
 • z wartości dla typu "Rola podmiotu trzeciego" usunięto “7 - Inny podmiot”
 • wprowadzono pole Data umowy do sekcji warunków transakcji

Opublikowaniu produkcyjnej wersji schemy nie towarzyszy żaden komunikat lub ogłoszenie ze strony Ministerstwa Finansów. Razem ze schemą w wersji XSD opublikowany został plik wyróżnika dla wzoru w formacie XML oraz plik transformaty określający wygląd dokumentu elektronicznego w formacie XSLT (teoretycznie pozwalający na wizualizację dokumentu faktury).

Upublicznienie produkcyjnej wersji schemy jest kolejnym krokiem w ścieżce legislacyjnej i technicznej związanej z projektem Krajowego Systemu e-Faktur oraz wprowadzeniem faktur ustrukturyzowanych. Ustawa nowelizująca ustawę o VAT w tym zakresie została niedawno podpisana przez Prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Obecnie trwają jeszcze prace legislacyjne nad rozporządzeniem dotyczącym szczegółów technicznych co do faktur ustrukturyzowanych, które jest w fazie projektu. Zgodnie z art. 106r ustawy, rozporządzenie to ma określać:

 1. rodzaje uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur,
 2. sposoby nadawania, zmiany lub odbierania uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur oraz wzór zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu tych uprawnień,
 3. sposoby uwierzytelnienia podmiotów korzystających z Krajowego Systemu e-Faktur, 
 4. dane faktury ustrukturyzowanej, których podanie umożliwia dostęp do tej faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

Nadal trwają również testy pilotażowe Krajowego Systemu e-Faktur, o których informowaliśmy we wcześniejszym artykule.

 

Jak możemy pomóc?

Wprowadzenie faktur ustrukturyzowanych wpłynie na wiele procesów związanych z obsługą finansowo-księgową przedsiębiorstw. W ramach naszych usług proponujemy:

 • przegląd obecnie stosowanych zasad i identyfikację koniecznych do wprowadzenia zmian,
 • wsparcie przy identyfikacji wymagań systemowych oraz biznesowych,