Organ wydający:
TSUE
Data:
2021-03-11
Sygnatura:
C‑812/19

W dniu 11 marca 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie w sprawie C‑812/19 Danske Bank, które może mieć istotny wpływ na sposób rozliczeń w VAT świadczeń realizowanych pomiędzy centralą, a oddziałem podatnika VAT.

Wyrok dotyczył banku, którego zakład główny należał do duńskiej grupy VAT oraz jego zagranicznego oddziału działającego na terytorium Szwecji. Bank w ramach działalności prowadzonej w krajach skandynawskich korzystał z platformy informatycznej, a koszty związane z jej funkcjonowaniem były przypisywane przez zakład główny szwedzkiemu oddziałowi. 

Na tym tle pojawiła się wątpliwości, czy okoliczność, że zakład główny banku należy do duńskiej grupy VAT, oznacza, że dla celów VAT grupę tę należy uznać za podatnika odrębnego od szwedzkiego oddziału.

TSUE powołał się na swój wcześniejszy wyrok z 17 września 2014 r., w sprawie C‑7/13 Skandia filial Sverige i wskazał, że usługi świadczone przez zakład główny położony w państwie trzecim na rzecz oddziału znajdującego się w państwie członkowskim stanowią transakcje podlegające opodatkowaniu, jeżeli oddział ten jest członkiem grupy VAT. Zdaniem Trybunału, zasada sformułowana w tym wyroku znajduje zastosowanie również wtedy, gdy usługi świadczone są między zakładem głównym znajdującym się w danym państwie członkowskim i należącym w tym państwie do grupy VAT, a oddziałem mającym siedzibę w innym państwie członkowskim.

TSUE uznał więc, że z uwagi na ograniczenia terytorialne w zakresie tworzenia grup VAT nie można uznać, że szwedzki oddział należy do duńskiej grupy VAT, w której funkcjonuje zakład główny. W konsekwencji Trybunał stwierdził, że świadczenia przypisane do szwedzkiego oddziału powinny podlegać opodatkowaniu VAT. 

 

Co to oznacza dla podatnika?

Uznanie przez Trybunał, że centrala należąca do grupy VAT i jej zagraniczny oddział stanowią na gruncie VAT niezależne podmioty, daje oddziałom podmiotów należących za granicą do grupy VAT solidne argumenty przemawiające za możliwością odzyskania nieodliczonego do tej pory podatku z faktur dotyczących transakcji z centralą. Z drugiej strony, wyrok TSUE może znacząco wpływać na opodatkowanie transakcji między centralą a zagranicznym oddziałem.

Dotychczas polskie sądy administracyjne stały na stanowisku, że oddział i centrala stanowią jednego podatnika dla celów VAT, w związku z czym wzajemne rozliczenia pomiędzy tymi podmiotami z tytułu świadczonych usług stanowią czynności neutralne na gruncie VAT. Można się zatem spodziewać, że wyrok TSUE wpłynie na dotychczasową praktykę w tym zakresie, a organy mogą zacząć weryfikować kwestię zrzeszenia w grupie VAT centrali i wpływ tej okoliczności na rozliczenia polskich oddziałów.