Ta strona korzysta z plików cookies. Zasady ich przechowywania są dostępne w Polityce prywatności
Organ wydający:
Dyrektor KIS
Data:
2021-05-18
Sygnatura:
0111-KDIB1-2.4010.73.2021.4.MS
Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną może powodować powstanie przychodu z tytułu tak zwanych niepodzielonych zysków.

Sprawa dotyczyła spółki komandytowej, której komplementariuszem jest polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jej komandytariuszem jest osoba fizyczna, będąca polskim rezydentem podatkowym. W związku z nowelizacją przepisów ustawy o CIT, wnioskodawca podjął decyzję o odroczeniu zastosowania przepisów ustawy nowelizującej, w zakresie dotyczącym objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, do 1 maja 2021 r. Podatnik planuje również przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną po 1 maja 2021 roku. Zmiana ta spowoduje, że spółka jawna przestanie być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych począwszy od dnia przekształcenia. 

W związku z tym spółka zadała następujące pytanie:

Czy przekształcenie spółki w spółkę jawną spowoduje powstanie przychodu z tytułu tzw. niepodzielonych zysków, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy CIT po stronie wspólnika wyłącznie w zakresie tej części zysku zdefiniowanej jako zysk CIT, a więc czy podatnik już jako spółka przekształcona zobowiązany będzie do pobrania i wpłacenia z tego tytułu podatku dochodowego?

W ocenie podatnika, zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy CIT, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia. Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy CIT przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowych i spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnik po przekształceniu w spółkę jawną będzie zobowiązany pobrać i wpłacić podatek od tzw. niepodzielonych zysków z art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy CIT. Uwzględniając przepis art. 13 ust. 1 ustawy nowelizującej, podatek powinien zostać pobrany od kwoty zysku CIT, a więc od zysku wygenerowanego w okresie od 1 maja 2021 r. do dnia poprzedzającego dzień przekształcenia.

W analizie prawnej wniosku organ podatkowy przywołał artykuł 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT, zgodnie z którym za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia. 

Z powyższej regulacji wynika, że przychód z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki w spółkę osobową. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w spółkę osobową, cała wartość niepodzielonych zysków podlega opodatkowaniu.

W ocenie organu, w przypadku przekształcenia spółki po 1 maja 2021 r. w spółkę jawną, a więc gdy podatnik będzie już podatnikiem podatku dochodowego i spółką w rozumieniu ustawy o CIT, przepisy dotyczące opodatkowania zysków niepodzielonych będą znajdowały zastosowanie do zysków podatnika. A zatem jedynie zysk CIT osiągnięty od 1 maja 2021 r. do momentu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę jawną powinien być objęty dyspozycją art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy o CIT i powinien stanowić przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla wspólnika (Sp. z o.o.).

Tym samym organ uznał stanowisko spółki za prawidłowe.